مقاله بررسی تشابه ژن tpi در ژیاردیای گربه و انسان با استفاده از روش PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تشابه ژن tpi در ژیاردیای گربه و انسان با استفاده از روش PCR-RFLP
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PCR-RFLP
مقاله ژیاردیا
مقاله گربه
مقاله انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پزشکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بوانی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ژیاردیا دئودنالیس شایعترین انگل روده ای با انتشار جهانی است. این انگل در بسیاری از گونه های حیوانات از جمله گربه، سگ، گاو، گوسفند، گوزن، خوک و موش آبی به انضمام انسان یافت می شود. در این مطالعه احتمال تشابه ژنومی ژیاردیا دئودنالیس انسان و گربه و نیز احتمال زئونوز بودن (بیماری مشترک میان انسان و حیوان) آن بررسی گردیده است.
روش کار: آزمایش به دو روش مستقیم و روش تغلیظی فرمل – اتر بر روی مدفوع گربه انجام شد. در نمونه های مثبت حاوی کیست ژیاردیا، جمع آوری و تخلیص کیست ها با روش گرادیان ساکارز صورت پذیرفت. جهت استخراج  DNAاز روش فنل – کلروفرم و روش (CTAB) Cetyl trimethyl ammonium bromid استفاده گردید. DNA کیست ها به سختی و با تکرار فریز و ذوب کردن استخراج شد. ژن تریوز فسفات ایزومراز (tpi) در نظر گرفته شد. سپس تکثیر DNA با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction) انجام شد. دو جفت پرایمر اختصاصی  PM290و PM924 که به ترتیب دو آمپلیکون ۲۹۰ و ۹۲۴ جفت بازی را تکثیر می نمایند، مورد استفاده قرار گرفتند. برای هضم آنزیمی (RFLP) restriction fragment length polymorphism قطعات حاصل از تکثیر توسط این دو مجموعه پرایمر، از آنزیم های هضم کننده RsaI و AvaI استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه ۱۶۶ نمونه مدفوع گربه ولگرد و نیمه ولگرد جمع آوری شد. ۱۰ نمونه مدفوع از نظر کیست ژیاردیا مثبت بودند، که مورد بررسی مولکولی قرار گرفتند. ۴ مورد از این نمونه ها با پرایمرهای PM290 تکثیر و باند در ناحیه ۲۹۰ دادند. هیچیک از نمونه ها با پرایمر  PM 924تکثیر نشدند. الگوی PCR-RFLP ایزوله های تکثیریافته با ایزوله های انسانی AC¹AF069556 (زیرگروهAC¹U57897 ) تطابق داشتند.
نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد که تشابه ژنومی بین ژیاردیای انسانی و گربه ای وجود داشته و می توان احتمال زئونوز بودن و انتقال این تک یاخته از گربه به انسان و بالعکس (Cross-transmission) را مطرح کرد.