مقاله بررسی تست های عملکردی و یافته های سونوگرافی تیروئید در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تست های عملکردی و یافته های سونوگرافی تیروئید در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیروئید
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقاله سونوگرافی
مقاله مقاومت به انسولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لایق پروین
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ دنیا
جناب آقای / سرکار خانم: بقایی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: لایق پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک با مقاومت به انسولین و هیپرانسولینمی همراه است. انسولین باعث پرولیفراسیون سلولی در تمام بافت ها از جمله تیروئید می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکردی و یافته های سونوگرافی تیروئید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و همچنین ارزیابی ارتباط بین سطح هورمون محرک تیروئید با مقاومت به انسولین انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۹۲-۱۳۹۱ بر روی ۹۸ بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در محدوده سنی ۴۲-۱۶ سال در مشهد انجام شد. قد، وزن، تست های عملکرد تیروئید، قند خون ناشتا، انسولین ناشتا و سونوگرافی تیروئید در تمام بیماران انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های تی تست، من ویتنی، کای دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۱۰ نفر (۱۰٫۲%) از بیماران TSH و ۱۲ نفر (۱۲٫۲۴%) آنها anti-TPO بیشتر از طبیعی و ۸ نفر (۸٫۱۶%) anti-TPO بالا به همراه هتروژنیسیته اکوپترن تیروئید در سونوگرافی داشتند. در ۵ بیمار (۵٫۱۰%)، anti-TPO بالا همراه با TSH بیشتر از طبیعی و در ۸ نفر (۸٫۱۶%) TSH بالا و هتروژنیسیته اکوپترن تیروئید با سونوگرافی مشاهده شد. ۳۱ بیمار (۳۱٫۶%) اکوی غیرطبیعی و ۲۵ بیمار (۲۵٫۵%) هتروژنیسیته در اکوپترن تیروئید داشتند. در ۲۰ بیمار (۲۰٫۴%) ندول تیروئید مشاهده شد. سطح TSH،anti-TPO ، T3، Free T4 و یافته های سونوگرافی در بین دو گروه بیماران با و بدون مقاومت به انسولین تفاوت معنی داری نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: بر اساس مقایسه نتایج این مطالعه با جمعیت عمومی انجام روتین سونوگرافی تیروئید پیشنهاد نمی گردد ولی اندازه گیری TSH مطابق روتین جهت کنار گذاشتن مشکلات احتمالی تیروئید در این بیماران توصیه می شود.