مقاله بررسی تست های تیروئید در کودکان مصرف کننده سدیم والپروات یا فنوباربیتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تست های تیروئید در کودکان مصرف کننده سدیم والپروات یا فنوباربیتال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون های تیرویید
مقاله تشنج
مقاله داروهای ضدتشنج
مقاله سدیم والپروات
مقاله فنوباربیتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریف محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی مهلا
جناب آقای / سرکار خانم: عالی نژاد مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای بیماری صرع، داروهای ضدتشنج به طور وسیع در این بیماران استفاده می شود. یکی از عوارض مهم این داروها تاثیر بر عملکرد تیروئید می باشد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات سدیم والپروات و فنوباربیتال بر روی تست های تیروئیدی کودکان انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش مورد- شاهدی در کودکانی که به عنوان مورد تشنج برای اولین بار مراجعه نموده و یا مورد قبلی تشنج بوده ولی تاکنون دارو مصرف نکرده بودند، انجام شد. ۳۱ نفر در گروه درمان با والپروات سدیم، ۲۲ نفر در گروه فنوباربیتال و ۶۰ نفر در گروه کنترل قرار داشتند. سطح سرمی TSH و T4 پیش از درمان، ۱ و ۳ ماه بعد اندازه گیری شد و تحت آنالیز قرار گرفت.
نتایج: میانگین سنی کودکان مورد بررسی ۳٫۸۳±۲٫۰۱ سال بود. تعداد ۶۰ پسر و ۵۳ دختر مورد بررسی قرار گرفتند. هر سه گروه مطالعه از نظر سن و جنس با یکدیگر اختلاف نداشتند. در گروه والپروات تنها بعد از ۳ ماه میزان TSH افزایش داشت و تغییری در T4 مشاهده نشد. در گروه فنوباربیتال تغییری در هورمون های تیروئیدی مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت فنوباربیتال تاثیری در تست های تیروئید نداشت و والپروات سدیم باعث افزایش TSH گردید. لذا پیشنهاد می شود مطالعات بیش تر در این زمینه انجام شود و از نظر علائم بالینی نیز بیماران بررسی شوند.