مقاله بررسی ترکیب پذیری شش صفت کمی در کرم ابریشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۲۶ تا ۳۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب پذیری شش صفت کمی در کرم ابریشم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکیب پذیری خصوصی
مقاله ترکیب پذیری عمومی .Bombyx Mori L
مقاله کرم ابریشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کامجو بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثرات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی بر روی برخی از صفات اقتصادی کرم ابریشم، شامل وزن پیله، وزن قشر پیله، درصد قشر پیله، طول الیاف، شاخص قطر و نسبت پیله به ابریشم خام به صورت طرح دای آلل بررسی شد. والدین با یکدیگر تلاقی و به همراه نتاج (F1) در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار مقایسه گردیدند. با توجه به معنی دار بودن واریانس ژنوتیپ ها، از میانگین های موجود شامل ۴ والد (۲ والد دو نسله (Bivoltine) و ۲ والد چند نسله ((Multivoltine) ، ۶ تلاقی مستقیم و ۶ تلاقی معکوس در شرایط استاندارد پرورشی به منظور تخمین ترکیب پذیری صفات پیله با استفاده از مدل ۱ روش ۱ گریفینگ تجزیه دایآلل بعمل آمد. ترکیب پذیری عمومی ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات به جزء شاخص قطر بسیار معنی دار بود (P<0.01) که این امر دلالت بر تاثیر واریانس ژنتیکی افزایشی بر توارث این صفات دارد. نتایج حاصل از ترکیب پذیری خصوصی برای تمامی صفات به غیر از صفات شاخص قطر و نسبت پیله به ابریشم خام بسیار معنی دار بود (P<0.01). این نتایج حاکی از این است که اثر غالبیت برای این دو صفت نیز مهم می باشد. برای صفات وزن پیله و وزن قشر پیله مشخص شد که تاثیر تلاقی معکوس معنی دار است و معنی دار بودن تلاقی معکوس مرتبط با نقش اثر پایه مادری در بروز این صفات است. رتبه بندی والدین بر اساس مقادیر ترکیب پذیری عمومی برای هر صفت یکسان با رتبه بندی همان والدین بر اساس مقدار میانگین آن صفت می باشد که می تواند برای تخمین ترکیب پذیری والدین بر اساس میانگین هر صفت استفاده شود.