مقاله بررسی ترکیب های شیمیایی هسته و خواص آنتی اکسیدانی روغن برخی از ارقام انار تجاری ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۵۰۲ تا ۵۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب های شیمیایی هسته و خواص آنتی اکسیدانی روغن برخی از ارقام انار تجاری ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسته انار
مقاله عناصر معدنی
مقاله پروفایل اسید چرب
مقاله مشخصات روغن
مقاله ارتو دی فنول
مقاله مهار رادیکال DPPH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داداشی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده مراد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه ترکیب های شیمیایی هسته چهار رقم انار تجاری ایران شامل آبانماهی، ملس، پوست سفید و شهوار از لحاظ درصد پروتئین، روغن، کربوهیدرات، عناصر معدنی و ترکیب اسیدهای چرب مورد آنالیز قرار گرفت. همچنین خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی روغن هسته های انار تعیین گردید. فعالیت آنتی اکسیدانی روغن هسته انار از طریق روش (DPPH) 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که رقم پوست سفید در مقایسه با سایر ارقام مورد مطالعه از محتوای روغن (%۱۶٫۹)، فیبر خام (%۴۲٫۴) و ارزش تغذیه ای (۴۶۰٫۷ کیلوکالری در صد گرم) بالاتری برخوردار است. رقم پوست سفید دارای بیشترین مقدار فسفر (۲۷۶۶٫۳ میلی گرم در کیلوگرم) و منیزیم (۲۰۵۲٫۰ میلی گرم) بود، در حالی که بیشترین مقدار کلسیم (۶۷۵٫۳ میلی گرم در کیلوگرم) و پتاسیم (۳۷۲۴٫۶ میلی گرم در کیلوگرم) مربوط به رقم شهوار بود. اسید چرب عمده شناسایی شده توسط کروماتوگرافی گازی، پونیسیک اسید بود که محدوده آن از %۷۲٫۰۷ برای رقم شهوار تا %۷۳٫۳۱ برای رقم ملس متغیر بود (p<0.05). نسبت اسیدهای چرب چند غیراشباع به اشباع و غیراشباع به اشباع در روغن هسته انار به ترتیب در محدوده ۹٫۱۷۴ تا ۹٫۴۵۰ و ۱۰٫۳۲۵ تا ۱۰٫۸۶۱ بدست آمد (p<0.05). اندیس های اسیدیته (%۳٫۷۸ – ۸٫۳۶)، پراکسید (۰٫۳۹ – ۰٫۴۸ meq O2/Kg)، یدی (۲۱۶٫۹ – ۲۲۰٫۳ g I2/100g) و صابونی (۱۷۹٫۳ – ۱۸۲٫۵ mg KOH/g) برای روغن هسته انار تعیین گردید. همچنین اندیس شکست در ۲۵ درجه سانتی گراد، ویسکوزیته و دانسیته روغن های مورد مطالعه به ترتیب ۱٫۵۲۷ – ۱٫۴۶۱، ۰٫۰۶۳ – ۰٫۰۳۶ و ۰٫۹۳۱۱ – ۰٫۹۲۰۲ بدست آمد. رقم ملس کمترین مقدار ارتو دی فنول (ODC) و فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان داد. در تمام ارقام مورد مطالعه، رابطه بین درصد DPPH باقیمانده و محتوای ارتو دی فنول، همبستگی بالایی (R2= 0.98, p<0.01) را نشان داد.