مقاله بررسی ترمودینامیک و پارامترهای موثر بر فرآیند جذب فلز کادمیم در محلول های آبی توسط تری کلسیم فسفات نانوبلورین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی ترمودینامیک و پارامترهای موثر بر فرآیند جذب فلز کادمیم در محلول های آبی توسط تری کلسیم فسفات نانوبلورین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تری کلسیم فسفات نانوبلورین
مقاله فلز سنگین کادمیم
مقاله جذب
مقاله ترمودینامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مباشرپور ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدیان هودسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حضور فلزات سنگین در پسماند و فاضلاب های روان یکی از خطرات اساسی است که باعث بروز خطرات شده و بر روی سلامتی انسان، جانداران موجود در آن اقلیم و گیاهان تاثیر می گذارد. حذف فلزات سنگین بوسیله فرآیند جذب و رسوب دهی به عنوان سازوکارهای عمومی کاهش آسیب ناشی از فلزات سنگین مورد توجه است. در این پژوهش امکان ارزیابی حذف یون Cd2+ از محلول های آبی بوسیله نانوبلورک های تری کلسیم فسفات بررسی شد. همچنین تاثیر عامل های فرآیند جذب مانند غلظت اولیه یون، جرم جاذب، دما و pH مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه یون مورد بررسی، دما و همچنین pH ظرفیت جذب افزایش یافته و با افزایش جرم ماده جاذب، ظرفیت جذب یون Cd2+ توسط تری کلسیم فسفات نانوبلورین کاهش می یابد. عامل های گوناگون ترمودینامیک، چونDG°،Dو DS° محاسبه شد. پارامترهای ترمودینامیکی اندازه گیری شده در سیستم جذب در نظر گرفته شده، نشان دادند که فرآیند جذب به صورت طبیعی خودبخود و گرماگیر می باشد.