مقاله بررسی ترکیب های تشکیل دهنده و اثرات ضدمیکروبی اسانس و عصاره الکلی گیاه دارویی .Artemisia spicigera C. Koch از استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ترکیب های تشکیل دهنده و اثرات ضدمیکروبی اسانس و عصاره الکلی گیاه دارویی .Artemisia spicigera C. Koch از استان مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Artemisia spicigera
مقاله اسانس
مقاله عصاره متانولی
مقاله فراکسیون گیری
مقاله اثر ضد میکروبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سفیدکن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طایفه هندی المیرا
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به منظور شناسایی مواد موثره و بررسی اثرات ضدمیکروبی گیاه Artemisia spicigera، سرشاخه های هوایی و گلدار گیاه از منطقه رینه مازندران جمع آوری شد و ضمن استخراج و بررسی کمی و کیفی اسانس، استخراج عصاره متانولی و تهیه فراکسیون های مختلف از آن صورت گرفت. پس از خشک شدن سرشاخه های سبز اسانس گیری به روش تقطیر با آب و آنالیز اسانس ها توسط دستگاه های GC و  GC/MSصورت گرفت. در آنالیز اسانس مجموعا ۲۰ ترکیب شناسایی شد که عمده ترین آنها شامل: کامفور (۳۹٫۶ درصد)، ۸،۱-سینئول (۳۴٫۳ درصد)، کامفن (۵٫۷ درصد) و بورنئول (۵٫۲ درصد) بودند. در نهایت اثر ضد میکروبی اسانس و عصاره های متانولی، کلروفرمی، بوتانولی و آبی علیه ۸ نوع باکتری گرم مثبت و گرم منفی: Bacillus cereus، Bacillus subtilis، Kelebsiella penomonia، Pseudomonas aeruginosa، Escherchia coli، Yersinia entrocolitica، Micrococcus luteu Staphylococcus aureus مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه اثر ضدمیکروبی اسانس نشان داد که به جز باکتری گرم منفی Pseudomonas aeruginosa، سایر باکتری ها نسبت به اسانس گیاه با قطر هاله های عدم رشد بیش از ۲۰ میلی متر حساسیت نشان دادند. به نحوی که میزان این اثر با اثر تتراسایکلین و اریترومایسین برابر یا بیشتر بوده است. نتایج به دست آمده از بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره و فراکسیون های آن نشان داد که هاله های عدم رشد ایجاد شده بر علیه باکتری های مذکور یکسان نبوده است. بیشترین هاله عدم رشد ناشی از عصاره متانولی بر Y. entrocolitica و S. aureus ایجاد شد. فراکسیون بوتانولی نیز اثر بازدارنگی خوبی بر روی باکتری های Y. entrocolitica، Escherchia coli و Bacillus subtilis نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق از اسانس و عصارهArtemisia spicigera  یا فراکسیون های خاصی از آن می توان برای درمان برخی از بیماری ها استفاده کرد.