مقاله بررسی تراوایی در شرایط تغییر شکل مقطع و شیب در آبیاری جویچه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تراوایی در شرایط تغییر شکل مقطع و شیب در آبیاری جویچه ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری جویچه ای
مقاله شکل مقطع
مقاله شیب جویچه
مقاله تراوایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسیان فرددشتکی پریوش
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زبردست سونیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تراوایی یکی از فراسنجهای موثر در آبیاری سطحی است که لزوم اندازه گیری آن کاملا مشهود است. عوامل بیشماری از جمله شیب، بده، سطح مقطع و ضریب زبری مانینگ بر تراوایی موثر است. در این تحقیق از معادله کوستیاکف-لوئیز برای تراوایی، و از روش دو نقطه ای برای اندازه گیری سرعت تراوایی پذیری خاک استفاده شده است. این مطالعه در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام گرفته و شامل سه تیمار و سه تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شده است. تغییرات شیب و شکل جویچه در تیمارها و اثر آنها بر توزیع رطوبت در عمق خاک، سرعت تراوایی و روند تراوایی تجمعی در خاک بررسی شده و با استفاده از آزمون LSD تجزیه آماری صورت گرفته است. نتایج نشان دادند که کمترین سرعت تراوایی (۰٫۰۰۰۵۲ مترمکعب در دقیقه) و کمترین مقدار تراوایی تجمعی (۰٫۰۵ مترمکعب در متر) در تیمارهای مربوط به تغییرشیب مشاهده شده اند. تغییر شیب روی تراوایی پذیری، سرعت تراوایی و سرعت تراوایی پایه (f0) اثر گذار بوده و در سطح آماری ۱ درصد دارای تفاوت آماری است. تغییر سطح مقطع جویچه تفاوت معنی داری بر روی سرعت تراوایی پایه ایجاد نکرده و بر روی ضریب (k) و توان (a) معادله کوستیاکف-لوئیز، تغییرات سطح مقطع و شیب تفاوت معنی داری ایجاد نشده است. با تغییر سطح مقطع توزیع رطوبت، یکنواختی بیشتری نسبت به تغییر شیب در برداشته است.