مقاله بررسی تحمل به سرما در ارقام زمستانه کلزا در شرایط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تحمل به سرما در ارقام زمستانه کلزا در شرایط مزرعه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تحمل به تنش
مقاله حساسیت به تنش
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی علی
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی خداداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حساسیت گیاه کلزا به ویژه در مرحله گل دهی به تنش سرما سبب کاهش عملکرد گیاه تا ۷۰ درصد می شود. بنابراین ایجاد تنوع ژنتیکی و گزینش ژنوتیپ های متحمل به سرما برای موفقیت تولید محصول حائز اهمیت است. شانزده ژنوتیپ کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در دو آزمایش جداگانه در دو تاریخ متفاوت کشت شدند. آزمایش اول یا نرمال در زمان اوایل مهرماه و آزمایش دوم یا تاخیری یک ماه پس از آزمایش اول در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج کشت شد. شاخص های تحمل به سرما شامل شاخص حساسیت به تنش (SSI)، شاخص تحمل به تنش (TOL)، متوسط محصول دهی(MP) ، شاخص تحمل به تنش (STI) و میانگین هندسی محصول دهی (GMP) محاسبه شدند. بر اساس این شاخص ها میزان تحمل به سرمای زمستانه و حساسیت ارقام به سرما مشخص شد. نتایج نشان داد که ارقام۲۰۰۵ GKH  و ۳۰۵ GKH بر اساس شاخص SSI به عنوان متحمل ترین ارقام می باشند. از طرف دیگر بر اساس شاخص های GMP و STI, MP رقم ۲۰۰۵ GKH دارای بیشترین شاخص تحمل به سرما (STI) بود همچنین دارای بیشترین میانگین محصول دهی (MP) و نیز دارای بیشترین میانگین هندسی محصول دهی (GMP) بود. رقمSLMO46  کمترین میزان تحمل به سرما را نشان داد.