مقاله بررسی تحمل به تنش کم آبی ارقام گندم پاییزه با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تحمل به تنش کم آبی ارقام گندم پاییزه با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی در منطقه کرج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام گندم
مقاله تنش خشکی
مقاله شاخص های تحمل
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی فخر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ایلکایی محمدنبی
جناب آقای / سرکار خانم: خان پورکنزق مطهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسایی ارقام گندم پاییزه متحمل به تنش خشکی آخر فصل با استفاده از شاخص های تحمل به تنش، آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. در این تحقیق ۱۰ رقم گندم در دو سطح آبیاری شامل آبیاری مطلوب و قطع آبیاری از مرحله گلدهی تا پایان دوره رشد مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج مقایسات میانگین ها، تنش خشکی پس از گلدهی سبب کاهش عملکرد دانه و اجزای آن در کلیه ژنوتیپ ها در مقایسه با شرایط آبیاری مطلوب گردید. بیشترین عملکرد دانه در شرایط آبیاری کامل مربوط به ارقام پیشگام، سایسون و گاسپارد به ترتیب با ۸۰۷۴، ۸۰۲۴ و ۷۶۵۳ کیلوگرم بر هکتار و کمترین مقدار آن در رقم الموت مشاهده شد. همچنین در شرایط قطع آبیاری ارقام سایسون، پیشگام و کاسکوژن به ترتیب با ۵۷۳۸، ۵۷۰۳ و ۵۴۷۹ کیلوگرم بر هکتار بیشترین و ارقام الموت، بک کراس روشن و توس کمترین عملکرد را نشان دادند. برای ارزیابی تحمل ارقام به تنش از شاخص های حساسیت به تنش (SSI)، میانگین هارمونیک (HARM)، شاخص تحمل (TOL)، بهره وری متوسط (MP)، تحمل به تنش (STI) و میانگین هندسی بهره وری (GMP) استفاده گردید. با بررسی شاخص های انتخاب برای تحمل به خشکی، ارقام سایسون، پیشگام و کاسکوژن به عنوان ارقام متحمل به تنش خشکی آخر فصل معرفی شدند. شاخص های  STI، MP، GMP و Harm مناسب ترین شاخص ها برای کاربرد در برنامه به نژادی گندم می باشند. شاخص های مذکور بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی داشتند.