مقاله بررسی تحمل به تنش خشکی برخی از ارقام گندم در شرایط کم آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تحمل به تنش خشکی برخی از ارقام گندم در شرایط کم آبی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله گندم
مقاله عملکرد
مقاله رگرسیون ساده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی اصل ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات گندم نان آزمایشی در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ با استفاده از ۴ رقم زراعی شامل «پارسی، چمران، روشن و کویر» در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح کرت های خرد شده در پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا و بررسی گردید. با استفاده از داده های حاصل از این آزمایش اختلاف معنی دار در سطح ۱ درصد در مورد تعداد پنجه، ماده خشک، عملکرد بوته و عملکرد در واحد سطح و اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد برای وزن تر و وزن هزار دانه تحت شرایط رطوبتی مختلف مشاهده گردید. همچنین واریته های مورد استفاده از نظر سطح سبز، وزن تر، ماده خشک، ارتفاع و عملکرد با یکدیگر در سطح ۱ درصد و از لحاظ تعداد پنجه در سطح ۵ درصد تفاوت معنی داری داشتند. در مورد میزان ماده خشک تولیدی گیاهان اثر متقابل معنی داری در سطح ۵ درصد بین شرایط رطوبتی و رقم زراعی مشاهده گردیده است. بررسی همبستگی ساده بین صفات در هر دو شرایط آبیاری مطلوب و نیز تنش رطوبتی نشان داد که عملکرد در واحد سطح با صفاتی مانند سطح سبز، تعداد پنجه، وزن تر، میزان ماده خشک، ارتفاع، عملکرد بوته و وزن هزار دانه همبستگی شدیدی داشته ولی با مجموع طول ریشه و نیز قطر ساقه ارتباطی را نداشته است.