مقاله بررسی تحلیلی اثر حرارتی لیزرپالسی CO2 با دمش گوسی روی پوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در لیزر پزشکی از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تحلیلی اثر حرارتی لیزرپالسی CO2 با دمش گوسی روی پوست
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر حرارتی
مقاله لیزر CO2
مقاله اپیدرمیس
مقاله افزایش دما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان بکام مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: الهی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات انجام شده در زمینه کاربرد لیزر در درماتولوژی اکثرا تجربی هستند در نتیجه در این مقاله به دنبال ارائه مدلی تئوری برای نتایج این مطالعات بوده ایم تا ناگزیر به تکرار آزمایش ها نباشیم و بتوانیم با حل تحلیلی و انجام محاسبات، نتایج را پیش بینی کنیم. در این مقاله مدل تحلیلی برای پیش بینی توزیع دما روی پوست تحت تابش پالسی لیزر co2 با دمش گوسی مورد بررسی قرار گرفته است. در نظر گرفته شده است که گرما در پوست در اثر برهمکنش با لیزر ایجاد می شود. معادله ناپایدار انتقال حرارت را با وابستگی زمانی گوسی حل کردیم و در نهایت میزان افزایش دما را به صورت تحلیلی و بر حسب عمق پوست و مدت زمان پالس به دست آوردیم. نمودارهای رسم شده بر اساس این جواب تحلیلی با نمودارهای تجربی مقایسه شد و همخوانی خوبی داشتند.
روش بررسی: در این نظریه میدان حرارتی در پوست محاسبه و فرض شده است که جریان حرارتی زیر سطحی به طور خالص محوری باشد. معادله حرارت، یک بعدی در نظر گرفته شده و سپس میزان افزایش دما در طول پالس مورد نظر برای انرژی های مختلف بررسی شده است و نمودار تغییرات دما برای عمق اپیدرمیس و مدت زمان تابش مشخص رسم شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله پس از این که با یک حل تحلیلی تابع توزیع دما را به دست آوردیم، نمودار میزان افزایش دما را برای انرژی ۱٫۸ ژول و قطر پرتوی ۱۵ میلی متر، طول پالس ۰٫۱ ثانیه و برای اپیدرم به ضخامت ۱۰۰ میکرومتر و برای تابش یک پالس رسم می کنیم. این مقادیر قبلا در یک کار تجربی [۱۵] به کار رفته و میزان افزایش دما حدود ۹٫۸ درجه به دست آمده بود. نمودار رسم شده میزان افزایش دما را ۱۰ درجه نشان داد که چون همخوانی خوبی با مرجع شماره ۱۵ داشت نشان دهنده کارآیی و درستی این حل تحلیلی می باشد در نتیجه نمودارها را برای انرژی های مختلف رسم کردیم.