مقاله بررسی تجمع برخی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، نیکل) در بافت های کبد و عضله ماهی حلواسیاه (Parastermateus niger) در آب های استان هرمزگان (بندرعباس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تجمع برخی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، نیکل) در بافت های کبد و عضله ماهی حلواسیاه (Parastermateus niger) در آب های استان هرمزگان (بندرعباس)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله ماهی حلوا سیاه
مقاله هرمزگان
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهنازسادات
جناب آقای / سرکار خانم: ابدالی سورنا
جناب آقای / سرکار خانم: دقوقی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: مورکی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: بهره مند بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر، در طی بهمن ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰، به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین (Pb,Cd,Ni) در بافت های کبد و عضله ماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger) در آب های استان هرمزگان حد فاصل بندرتیاب تا شهر بندرعباس صورت گرفت و تعداد ۲۰ عدد ماهی حلوا سیاه مورد زیست سنجی، کالبد شکافی و از نظر آلودگی مورد بررسی قرار گرفتند. برای استخراج فلزات از بافت های مورد بررسی از روش هضم خشک Microwave Digestion استفاده و غلظت فلزات با استفاده از دستگاه جذب اتمی (AAS) تعیین گردید. میانگین غلظت فلزات به ترتیب در بافت کبد ۰٫۰۷۳±۰٫۰۰۳، ۰۱۶٫۲۶۹±۰٫۰۱۶، ۰٫۶۸۹±۰٫۰ و در بافت عضله ۰٫۰۱۶±۰٫۰۰۲، ۰٫۰۴۱±۰٫۰۰۵، ۰٫۳۲۳±۰٫۰۰۲ (بر حسب قسمت در میلیون وزن خشک) بدست آمد. همچنین میانگین غلظت (سرب – نیکل و کادمیوم) در بافت های کبد و عضله تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.05). حداکثر میانگین تجمع در بافت های کبد و عضله متعلق به نیکل به ترتیب ۰٫۶۸۹±۰٫۰۱۶ و ۰٫۳۲۳±۰٫۰۰۲ قسمت در میلیون و حداقل آن در بافت های کبد و عضله متعلق به سرب بترتیب ۰٫۰۷۳±۰٫۰۰۳ و ۰٫۰۱۶±۰٫۰۰۲ بود ثبت حداکثر مقادیر بدست آمده از این سه فلز در بافت های مورد بررسی این ماهی نشانگر عدم وجود این فلزات در غلظت های بیش از حد مجاز بر اساس استانداردهای WHO, UK, EPA جهت مصرف انسانی بوده است. بر اساس آزمون ضریب همبستگی Kendal tau-b یک رابطه مثبت و معنی داری بین تجمع نیکل و وزن ماهی در بافت کبد دیده شد (P<0.05).