مقاله بررسی تجربی و نظری بازدارندگی یک کمپلکس شیف باز – کبالت در محیط اسید کلریدریک بر روی فولاد نرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تجربی و نظری بازدارندگی یک کمپلکس شیف باز – کبالت در محیط اسید کلریدریک بر روی فولاد نرم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد نرم
مقاله خوردگی
مقاله بازدارنده
مقاله کمپلکس فلزی
مقاله محاسبات شیمی کوانتومی
مقاله اسید کلریدریک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به بررسی تجربی و نظری بازدارندگی کمپلکس شیف باز- کبالت بنام بیس -N](2 و ۲ آمینو اتیل آمینو) اتانل ۲- هیدروکسی ۵- متوکسی بنزالدهید[ کبالت (III) کلرید (CS) بر روی خوردگی فولاد نرم در محیط اسید کلریدریک ۰٫۵ مولار می پردازد. از روش پلاریزاسیون برای ارزیابی بازده بازدارندگی خوردگی استفاده شد. نتایج تجربی نشان داد که CS یک بازدارنده خوب برای خوردگی فولاد نرم در اسید کلریدریک ۰٫۵ مولار بوده و یک حداکثر بازده بازدارندگی ۸۴% را در غلظت ppm  400 نشان می دهد. از طیف سنجی تبدیل فوریه زیر قرمز (FTIR) به منظور بررسی نوع جذب بازدارنده و تاثیر هم نیروزایی یون ها بر روی فولاد استفاده شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی اثر شاخص بازدارندگی بازدارنده را نشان داد. محاسبات کوانتومی نرمی بیشتر CS را نسبت به لیگاند متناظر نشان می دهد که نتیجه آن اثر بازدارندگی بیشتر کمپلکس نسبت به لیگاند متناظر به تنهایی است.