مقاله بررسی تاثیر Passive Smoking بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاق و سرم Rat که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر Passive Smoking بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بزاق و سرم Rat
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Passive smoking
مقاله ظرفیت تام آنتی اکسیدان
مقاله بزاق
مقاله کوتینین
مقاله سیستم ایمنی
مقاله رادیکال های آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلب نژاد مینا
جناب آقای / سرکار خانم: پورامیر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نیا علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به دنبال استعمال دخانیات به صورت passive یا active، اکسیدان ها و آنتی اکسیدان های متعددی تولید می شوند که عوارض متعددی بر سلامتی داشته، سیستم ایمنی فرد را تضعیف می کنند. همچنین، تولید رادیکال های آزاد در استعمال دخانیات افزایش پیدا می کند. هدفاز این تحقیق، تعیین اثرات passive smoking بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق و سرم موش صحرایی بود.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، ۱۸ موش صحرایی با محدوده سنی ۱۱ – ۷ هفته و وزن ۲۰۰ – ۱۶۰ گرم انتخاب و ۹ راس از آن ها روزانه ۳ بار و هر بار به مدت ۸ دقیقه در معرض دود سیگارت قرار گرفتند. حیوانات کنترل (۹ راس) در معرض دود سیگارت واقع نشدند. نمونه گیری سرم و بزاق از حیوانات گروه اکسپوژر و گروه کنترل در روزهای صفر، ۱۵ و ۳۰ پس از تزریق میدازولام (۰٫۲ mg/kg) و پیلکارپین (۰٫۵ mg/kg) انجام شد. کوتینین سرم نمونه ها با کیت الایزا تعیین و ظرفیت تام آنتیاکسیدان (TAC) بزاق و سرم با روش (ferric reducing acid antioxidant power) FRAP اندازه گیری شد. مقادیر TAC در زمان های مختلف در هر گروه با آزمون آنالیز واریانس مقادیر تکراری و در میان دو گروه با آزمون t از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: در ابتدای مطالعه، تفاوت های معنی داری میان دو گروه از نظر مقادیر غلظت کوتینین سرم وجود نداشت ولی در روزهای ۱۵ و ۳۰؛ غلظت کوتینین در نمونه های گروه exposure به میزان آشکاری افزایش یافته بود. علاوه بر این، در روزهای صفر و ۳۰، تفاوت معنی داری بین حیوانات دو گروه passive smoker و non-smoker از نظر مقادیرTAC  سرم وجود نداشت ولی در روز ۱۵ مقادیر TAC در نمونه های گروه exposure به صورت معنی داری افزایش یافته بود. همچنین، مقادیرTAC در گروه passive smoker نسبت به گروه non smoker در روزهای صفر و ۱۵ به صورت معنی داری بیشتر بود ولی در روز ۳۰ام، تفاوت دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: بر این اساس تغییرات ظرفیت تام آنتیاکسیدان بزاق و سرم حیوانات به دنبال قرار گرفتن در معرض دود سیگار توسط سیستم ایمنی حیوان تعدیل شده بود؛ هر چند همچنان به بررسی های بیشتر در این زمینه نیاز است.