مقاله بررسی تاثیر Kinesio Taping مچ بر عملکرد دست کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر Kinesio Taping مچ بر عملکرد دست کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کینزیوتیپ
مقاله عملکرد دست
مقاله فلج مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مقدم رویا
جناب آقای / سرکار خانم: لاجوردی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: امیری علی
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده قربان
جناب آقای / سرکار خانم: لهراسبی سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فلج مغزی شامل ناهنجاری های غیرپیشرونده در مغز درحال رشد است که منجر به بروز مشکلاتی در زمینه اجرای حرکتی شده و نهایتا فعالیتهای عملکردی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. عملکرد محدود دست، یک خصوصیت اختلالات حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی می باشد که منجر به ناتوانی درانجام فعالیت های روزمره زندگی، کار و بازی میشود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر Kinesio Taping مچ برعملکرد دست کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک بود.
روش بررسی: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی و یک سویه کور(single-blind)  بود که در آن ۲۶ کودک ۶-۳ ساله مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک به روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دوگروه کنترل و مداخله اختصاص داده شدند. درطول پژوهش به مدت ۱۲ روز، گروه کنترل تنها تحت درمان رایج کاردرمانی (Neuro-Developmental Treatment) قرار گرفت و گروه مداخله علاوه بر آن Kinesio Taping مچ دریافت کرد، به این ترتیب که چسب به صورت ۲۴ ساعته درشبانه روز، بر روی هردو دست، مورد استفاده قرارگرفت. در هر دو گروه از آزمون (Quality of Upper Extremity Skills Test) QUEST جهت بررسی کیفیت مهارتهای اندام فوقانی و از مقیاسModified Ashworth جهت ارزیابی اسپاستی سیته مچ دست، قبل و بعد از مداخله، استفاده شد و داده ها از طریق آزمون های T مستقل و ویلکاکسون تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج ارزیابی ها نشان دهنده افزایش معنادار نمره کلی آزمون (P=0.029) QUEST و بهبود عملکرد در دو زمینه از زمینه های این آزمون یعنی حرکات مجزا (p=0.003) و گرفتن (P=0.008) می باشند اما در دو زمینه تحمل وزن (P=0.46) و بازکردن حفاظتی (P=0.89) بهبودی معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج بدست آمده درمورد شدت اسپاستی سیته نشان دهنده کاهش معنادار تون دست راست (P=0.004) می باشند درحالیکه کاهش تون دست چپ معنادار نبوده است (P=0.06).
نتیجه گیری: اطلاعات حاصل از تحقیق حاضر نشان میدهند که Kinesio Taping مچ می تواند روش موثری جهت بهبود کیفیت مهارتهای اندام فوقانی کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک در زمینه های حرکات مجزا و گرفتن باشد و احتمالا بدلیل همراهی با استفاده عملکردی بیشتر از دست غالب باعث کاهش معنادار تون در مچ دست راست می شود.