مقاله بررسی تاثیر گیاهان دارویی زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe) سیر (Allium sativum) و گزنه (Urtica dioica) بر شاخص های رشد فیل ماهیان جوان (huso huso Linnaeus, 1758) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر گیاهان دارویی زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe) سیر (Allium sativum) و گزنه (Urtica dioica) بر شاخص های رشد فیل ماهیان جوان (huso huso Linnaeus, 1758)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامتر های رشد
مقاله زنجبیل
مقاله سیر
مقاله گزنه
مقاله فیل ماهی (Huso huso)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبهار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور کنعانی حسنا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کاکولکی شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: ملک نژاد رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان به منظور بررسی اثر سه گیاه دارویی زنجبیل، سیر و گزنه بر فاکتور های رشد ۳۶۰ عدد فیل ماهیان جوان ۳۰ گرمی (Huso huso)، به مدت ۲ ماه انجام شد. جهت انجام این آزمایش زنجبیل، سیر و گزنه به میزان ۱ درصد وزن غذا به صورت جداگانه به جیره های غذایی افزوده شد. نمونه گیری و سنجش پارامتر های رشد در طی ۴ دوره (هر ۱۵ روز یک بار) صورت گرفت. غذادهی روزانه براساس ۵ درصد وزن بدن انجام شد. شاخص های رشد اندازه گیری شده شامل شاخص وضعیت (CF) درصد افزایش وزن بدن(BWI%)، ضریب رشد ویژه(SGR)، درصد رشد روزانه (DGR%) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) در ماهیان مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان دوره اول مقادیر SGR، CF، BWI% و DGR% تیمار تغذیه شده با جیره حاوی زنجبیل افزایش معنی داری نسبت به شاخص های مشابه در تیمار شاهد نشان دادند (P<0.05)، همچنین CF مربوط به تیمار تغذیه شده با جیره حاوی گزنه افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد (P<0.05) و همچنین در این دوره FCR در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی زنجبیل کاهش معنی دار و در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی سیر افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد (P<0.05) ولی در دوره دوم CF مربوط به تیمار شاهد افزایش معنی داری نسبت به هر سه تیمار آزمایشی نشان داد (P<0.05) و در دوره سوم BWI% مربوط به تیمار تغذیه شده با جیره حاوی زنجبیل افزایش معنی دار و تیمار تغذیه شده با جیره حاوی سیر کاهش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد (P<0.05) همچنین در این دوره CF مربوط به تیمار تغذیه شده با جیره حاوی زنجبیل کاهش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد (P<0.05).