مقاله بررسی تاثیر گردشگری خانه های دوم بر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: روستاهای لیره سر و سیاورز شهرستان تنکابن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و توسعه گردشگری از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر گردشگری خانه های دوم بر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: روستاهای لیره سر و سیاورز شهرستان تنکابن)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله گردشگری خانه های دوم
مقاله اعتماد
مقاله مشارکت
مقاله شبکه روابط اجتماعی
مقاله تنکابن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زاده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات گردشگری خانه های دوم، به سه دسته اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تقسیم شده است. در مقاله حاضر، مساله اصلی اثرات اجتماعی گردشگری خانه های دوم است. هدف این مطالعه، سنجش تاثیر وجود گردشگری خانه های دوم به عنوان یک پدیده معاصر در سکونتگاه های روستایی، بر تغییرات میزان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در میان ساکنان این مناطق است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری، روستاهای واجد و فاقد خانه دوم در سطح شهرستان تنکابن بوده است. حجم نمونه آماری، ۲۲۸ نفر است که از ساکنان ۱۵ سال به بالای روستاهای سیاورز (واجد خانه های دوم) و لیره سر (فاقد خانه دوم) به شیوه تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. اعتبار سوالات با استفاده از اعتبار محتوایی (از نوع صوری) و پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (۰٫۷۸) مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که تفاوت سرمایه اجتماعی در هر دو روستا از لحاظ آماری معنی دار نیست؛ لکن جزئیات نتایج نشان داد که مولفه های مشارکت اجتماعی رسمی، اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی در روستای سیاورز (دارای خانه های دوم)، به طرز معنی داری از روستای لیره سر (فاقد خانه دوم) کمتر است. همچنین نتایج نشان داد که سطح تحصیلات و میزان درآمد ساکنان روستای سیاورز (دارای خانه های دوم)، به طرز معنی داری بیشتر از روستای لیره سر (فاقد خانه دوم) است. گسترش خانه های دوم با اثرات اقتصادی مثبت (افزایش سطح تحصیلات و میزان درآمد) و پیامدهای اجتماعی منفی (کاهش در مولفه های سرمایه اجتماعی)، معماگونه و متناقض نما به نظر می رسند و در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز است.