مقاله بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرایش به کارآفرینی
مقاله عملکرد شرکت
مقاله شرکت های کوچک و متوسط
مقاله اطلاعات بازاریابی
مقاله کارآفرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در محیط رقابتی امروز پاسخگویی به نیازهای متغیر مشتریان و عملکردی مناسب در میان رقبا در گرو داشتن اطلاعات صحیح و توجه به کار آفرینی در سطح شرکت ها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت ها با توجه به جنبه های کارآفرینی و اطلاعات بازار در شرکت های کوچک و متوسط می باشد.
پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات علی است؛ و به لحاظ اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل برای بررسی روابط بین اجزای مدل بهره برده است؛ جامعه آماری در این تحقیق، مشتمل بر مدیران و کارشناسان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی در سال ۱۳۹۰ می باشند. برای رسیدن به اهداف تحقیق، تعداد ۲۷۰ پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان فروش شرکت های کوچک و متوسط استان مرکزی توزیع گردید که از این مقدار تعداد ۲۲۹ پرسشنامه آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که گرایش به کارآفرینی بر کسب اطلاعات بازاریابی، بهره برداری از اطلاعات بازار و عملکرد شرکت تاثیر معنی داری دارد همچنین فرضیه تاثیر کسب اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت نیز تایید شد اما فرضیه تاثیر بهره برداری از اطلاعات بازار بر عملکرد شرکت مورد حمایت قرار نگرفت.
از محدودیت های این پژوهش می توان به پراکندگی پاسخگویان در شرکت های مورد بررسی اشاره کرد که فرآیند پخش و جمع آوری پرسشنامه ها را به کندی پیش می برد.
در نهایت به مدیران پیشنهاد می شود با بهره برداری از اطلاعات بازار و فراهم ساختن زمینه های لازم در خصوص کسب اطلاعات بازاریابی بسترهای لازم را در جهت پیشرفت و افزایش عملکرد شرکت فراهم آورند.