مقاله بررسی تاثیر کپسول جینکوبیلوبا بر میزان رضایت جنسی زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کپسول جینکوبیلوبا بر میزان رضایت جنسی زنان یائسه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یائسگی
مقاله رضایت جنسی
مقاله جینکوبیلوبا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری پبدنی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: تعاونی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین ابعاد رضایت زناشویی، حیطه جنسی است. رضایت از رابطه جنسی در سلامت روحی افراد نقش به سزایی دارد. تغییرات هورمونی که در دوران یائسگی اتفاق می افتد، می تواند منجر به کاهش رضایت جنسی گردد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کپسول جینکوبیلوبا بر رضایت جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی انجام گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سویه کور کنترل شده به همراه گروه دارونما، ۸۰ زن داوطلب سالم ۶۰ – ۵۰ ساله به سه مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه و در مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان به مدت یک ماه ۲۴۰ – ۱۲۰ میلی گرم کپسول جینکوبیلوبا دریافت نمودند. ابزار اندازه گیری مطالعه، مقیاس اندازه گیری عملکرد جنسی ساباتسبرگ بود که بخشی از آن رضایت جنسی زنان را مورد سنجش قرار داد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ و با آزمون های دقیق فیشر، تی مستقل و من ویتنی آنالیز گردید.
یافته ها: پس از مداخله، بین دو گروه جینکوبیلوبا و دارونما از نظر میزان رضایت جنسی تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (P= 0.31). همچنین میزان رضایت جنسی زنان نسبت به قبل از یائسگی تفاوت آماری معناداری نداشت (P= 0.96).
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر مصرف جینکوبیلوبا به مدت ۱ ماه تاثیری بر رضایت جنسی زنان یائسه نداشت. با توجه به اینکه عوامل متعددی می تواند روابط جنسی زنان یائسه را تحت تاثیر قرار دهند، عدم تاثیر جینکوبیلوبا بر رضایت جنسی می تواند به دلیل عدم تاثیر آن بر روی فاکتورهای از جمله عوامل روانی باشد.