مقاله بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و عاطفه لذتی بر تمایلات رفتاری مشتریان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و عاطفه لذتی بر تمایلات رفتاری مشتریان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت خدمات
مقاله عاطفه لذتی
مقاله رضایت مشتری
مقاله ارزش درک شده
مقاله تمایلات رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با ارائه یک مدل جامع، به بررسی رابطه میان کیفیت خدمات، عاطفه لذتی و تمایلات رفتاری مشتریان می پردازد. هدف از این مطالعه ایجاد درک وسیع از عوامل موثر بر رضایت مشتری و تمایلات رفتاری مشتریان در زمینه خدمات رستوران با ترکیب ادراکات ازعاطفه لذتی در ارائه خدمات و مطرح کردن این که چرا و چگونه کیفیت خدمات برای رضایت و تمایلات رفتاری مشتری اهمیت دارد، می باشد. در این پژوهش، پاسخ دهندگان از میان مشتریان سه رستوران زنجیره ای عطاویچ در شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که در نهایت ۳۹۰ پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل به منظور آزمون تجربی روابط بین سازه های این مطالعه بکار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو متغیر کیفیت خدمات و عاطفه لذتی در پیش بینی رضایت مشتری در جامعه ایرانی اهمیت دارند و تاثیر مثبت و معنی دارِ کیفیت خدمات و عاطفه لذتی بر ارزش درک شده مشتریان تایید شد. همچنین نتایج نشان داد که کیفت خدمات بر عاطفه لذتی و تمایلات رفتاری مشتریان تاثیر مستقیم و معنی دار دارد. با این حال، رابطه بین ارزش درک شده با تمایلات رفتاری مشتریان معنی دار نبود. در کل، با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، مدیران رستورانها باید به دنبال بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در جهت ایجاد رضایت مشتریان بوده و بر اهمیت عاطفه لذتی و هیجانات مثبت در ایجاد ارزش درک شده و رضایت مشتری تاکید داشته باشند.