مقاله بررسی تاثیر کود زیستی حل کننده فسفات و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کود زیستی حل کننده فسفات و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انیسون
مقاله کود زیستی حل کننده فسفات
مقاله تراکم بوته
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندسیلاخور آرامه
جناب آقای / سرکار خانم: درزی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سیدهادی سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی کارایی کود زیستی حل کننده فسفات و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون پژوهشی به صورت آزمایش های فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در بهار سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقات کشاورزی ورامین انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کودزیستی حل کننده فسفات در سه روش مصرف: شاهد (عدم تلقیح)، بذر مال و مصرف در دو زمان بذر مال و سرک. عامل تراکم بوته در چهار سطح (۶۷، ۳۴، ۲۳ و ۱۷ بوته در هر متر مربع) بودند. صفات مورد بررسی شامل عملکردهای بیولوژیک، دانه و اسانس، شاخص برداشت، وزن خشک دانه و بوته بودند. نتایج نشان داد، کود زیستی حل کننده فسفات و اثر تراکم بوته برای صفت های عملکرد دانه و اسانس همچنین اثر متقابل کود زیستی حل کننده فسفات در تراکم بوته برای صفت های عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن خشک بوته و دانه در سطح ۱% معنی دار شده است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد، تراکم ۶۷ بوته در هر مترمربع و استفاده از کود زیستی حل کننده فسفات در دو مرحله (بذر مال و سرک) بیش ترین تاثیر مثبت را بر صفات ذکر شده دارد.