مقاله بررسی تاثیر کلشی سین و تری فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۹۳۶ تا ۹۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کلشی سین و تری فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L)
مقاله خصوصیات سیتوژنتیکی
مقاله القاء پلی پلوئیدی
مقاله کلشی سین
مقاله تری فلورالین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی تبار سیدکمال
جناب آقای / سرکار خانم: ریاست مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی پشت مساری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو برابر شدن تعداد کروموزوم های یک گیاه دارویی، منجر به ایجاد تنوع در ترکیب های آللی و گوناگونی آنزیم های فعال مسیر بیوسنتز متابولیت های ثانویه می شود و می تواند روند متابولیسم ثانویه را تسهیل و میزان متابولیت های ثانویه را افزایش دهد. این تحقیق به منظور مطالعه اثر کلشی سین و تری فلورالین بر القاء پلی پلوئیدی و بررسی تاثیر این مواد بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) انجام شد. از مریستم انتهایی ریشه برای مطالعات کاریوتیپی استفاده شد. جهت تیمار کردن بذرهای جوانه زده از محلول کلشی سین به غلظت های ۰٫۲۵، ۰٫۵ و gr.L-1 1 و محلول تری فلورالین ۴۸% به غلظت های ۷٫۵، ۱۵ و mM 22.5، در دو مدت زمان ۱۲ و ۲۴ ساعت استفاده شد. خصوصیات سیتوژنتیکی با استفاده از روش تحلیل تصویری مورد بررسی قرار گرفت. تعداد کروموزوم پایه در گونه مورد بررسی X=8 بود. نتایج نشان داد که هر یک از عوامل غلظت تیمارها، مدت زمان القاء تیمارها و همچنین اثرات متقابل آنها، در القاء پلی پلوئیدی اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% دارند. بالاترین درصد القای پلی پلوئیدی، به دنبال غوطه وری گیاهچه ها در غلظت ۲۲٫۵mM تری فلورالین در مدت زمان ۲۴ ساعت و غلظت ۰٫۵gr.L-1 کلشی سین در مدت زمان ۱۲ ساعت بدست آمد. به طوری که تیمارها بر طول کروموزوم ها و بالطبع بر فرمول کاریوتیپی اثر گذاشته بودند. البته بین کاریوتیپ ها در تمام ویژگی های کروموزومی مورد مطالعه اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود داشت. ازاین رو میزان پلی پلوئیدی القاء شده تحت تاثیر تری فلورالین بیشتر از کلشی سین بود، اگرچه غلظت های تری فلورالین تقریبا ۱۰۰ برابر کمتر از غلظت های کلشی سین مورد استفاده بود که این امر بیانگر توانایی بیشتر تری فلورالین در القاء پلی پلوئیدی در این گیاه است.