مقاله بررسی تاثیر کلاس های آمادگی دوران بارداری بر رفتار تغذیه ای زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کلاس های آمادگی دوران بارداری بر رفتار تغذیه ای زنان باردار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت های بارداری
مقاله کلاس های آمادگی دوران بارداری
مقاله رفتار تغذیه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: باطنی جمیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیاز زن حامله به انرژی و مواد مغذی در دوران بارداری افزایش می یابد. آموزش مداوم نحوه تغذیه در کنار تامین نیازهای غذایی مادران، جهت ارتقای سلامت مادر و جنین ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر کلاس های آمادگی دوران بارداری بر رفتار تغذیه ای زنان باردار انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر نوعی مطالعه توصیفی می باشد که در آن ۲۸۰ زن باردار شکم اول مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر زنجان در سال ۹۰-۸۹ به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. مادران گروه آزمون کلاس های آمادگی دوران بارداری در طی ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای شرکت کردند و مادران گروه شاهد آموزش های معمول را دریافت نمودند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. اطلاعات با آزمون های کای دو و T-Test آنالیز شد.
یافته ها: دو گروه از نظر سن، شاخص تود ه بدنی (
BMI)، سطح تحصیلات، سن حاملگی و وضعیت اشتغال اختلاف معنی داری نداشتند. بر اساس نتایج، رفتار تغذیه ای زنان در دو گروه مورد و شاهد قبل از مداخله، تفاوت معنی داری نداشت (P=0.273) اما پس از مداخله، امتیاز رفتار تغذیه ای در گروه آزمون (۵٫۵۴±۳۸٫۱۲) بیشتر از گروه شاهد (۳٫۷۶±۱۲٫۲۹) که از نظر آماری معنی دار بود (P<0.0001).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه آموزش رفتار تغذیه ای در مادران باردار موجب بهبود رفتار تغذیه ای در دوران بارداری می شود، لذا برگزاری کلاس های فوق برای کلیه مادران باردار توصیه می شود.