مقاله بررسی تاثیر کارگاه آموزش سنجش درد بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان ولی عصر (عج) اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کارگاه آموزش سنجش درد بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان ولی عصر (عج) اراک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش درد
مقاله دانش
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله پرستاران
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وروانی فراهانی پوران
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت پو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی خانی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مهمترین علل عدم کنترل موثر درد، آموزش و مهارت ناکافی پرسنل است. اهداف مهم پرستاری، تامین آسایش و کنترل درد بیماران است. پرستاران می توانند هنگام مراقبت از بیماران با استفاده از سنجش درد، باعث کنترل بهینه آن شوند. در این راستا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کارگاه آموزش سنجش درد بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بیمارستان ولی عصر (عج) اراک انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی بر روی ۸۰ نفر از پرستاران بخشهای جراحی، ارتوپدی، اورژانس و سوختگی بیمارستان ولی عصر (عج) اراک انجام شد. ابزارهای مطالعه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، دانش، نگرش پرستاران و چک لیست مشاهده ای عملکرد بود. روایی ابزارها به روش اعتباری محتوی و پایایی ابزارها به روش آزمون مجدد (پرسشنامه دانش،Cronbach Alpha  پرسشنامه نگرش) و پایایی بین مشاهده گرها (چک لیست مشاهده ای عملکرد) انجام شد. مداخله آموزشی در طی چهار جلسه به مدت چهل و پنج دقیقه برای هر پرستار صورت گرفت. سپس پرسشنامه دانش و نگرش سنجش درد توسط پرستاران و چک لیست مشاهده ای عملکرد توسط همکار پژوهشگر مجددا تکمیل شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۶ و آزمون های آماری Paired T Test و ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره آگاهی قبل از مداخله از ۲٫۹±۷٫۹۹ به ۲٫۵±۱۳٫۷۱، میانگین نمره نگرش از ۷٫۵±۲۲٫۹ به ۷٫۶±۳۷٫۵، میانگین نمره عملکرد در خصوص سوال از بیمار از ۴±۸٫۳ به ۴٫۵±۱۶٫۱ و میانگین نمره عملکرد در خصوص به کارگیری ابزار درد از ۱٫۷±۱٫۷ به ۱٫۸±۵٫۳ در بعد از مداخله افزایش یافت (p<0.001).
نتیجه گیری: کارگاه سنجش درد می تواند در افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران موثر باشد. بنابراین آموزش دوره ای، فراهم کردن امکانات سنجش درد، ایجاد خط مشی ها و روش هایی جهت نظارت و ارزیابی سنجش درد موثر می باشد.