مقاله بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی و منابع شیمیایی نیتروژن و فسفر بر صفات زراعی و درصد روغن در آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۷۷ تا ۳۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی و منابع شیمیایی نیتروژن و فسفر بر صفات زراعی و درصد روغن در آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله درصد روغن
مقاله کودهای زیستی
مقاله کودهای شیمیایی
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات تلقیح دو گانه کودهای بیولوژیک با سطوح مختلف ازت و فسفر بر خصوصیات زراعی آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. عوامل مورد آزمایش شامل نیتروکسین در دو سطح بدون تلقیح و با تلقیح به صورت بذر مال، بارور ۲ در دو سطح بدون تلقیح و با تلقیح به صورت بذرمال و کودهای شیمیایی در چهار سطح بدون مصرف، ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن+۷۵ کیلوگرم فسفر، ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن+۵۰ کیلوگرم فسفر و ۵۰ کیلوگرم نیتروژن+۲۵ کیلوگرم فسفر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن+۵۰ کیلوگرم فسفر در هکتار عملکرد دانه و درصد روغن نسبت به شاهد۱۱  و ۲٫۸% افزایش نشان دادند. با کاربرد توام نیتروکسین و بارور ۲ عملکرد دانه نسبت به شاهد ۱۸% افزایش یافت. بیشترین درصد روغن معادل ۴۶٫۳۸ از اثر متقابل ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن+۵۰ کیلوگرم فسفر در هکتار توام با کاربرد نیتروکسین حاصل شد. بیشترین عملکرد دانه معادل ۴۵۹۹٫۷۱ کیلوگرم در هکتار از تیمار۱۵۰  کیلوگرم نیتروژن+۷۵ کیلوگرم فسفر توام با کاربرد نیتروکسین و بارور ۲ حاصل شد که با تیمار  100کیلوگرم نیتروژن+۵۰ کیلوگرم فسفر و کاربرد نیتروکسین با عملکرد معادل ۴۳۷۱٫۱۰ کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری نشان نداد. به طور کلی نتایج نشان داد با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن+۵۰ کیلوگرم فسفر توام با کاربرد کودهای زیستی نیتروکسین و بارور ۲ می توان به عملکرد قابل قبولی دست یافت.