مقاله بررسی تاثیر ژورنالینگ بر اضطراب و استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ژورنالینگ بر اضطراب و استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتیپل اسکلروزیس
مقاله اضطراب
مقاله استرس
مقاله ژورنالینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی حسن زاده پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی خشکناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی تبریزی کیان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایعترین بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی در سنین جوانی است که ماهیت ناتوان کننده ای دارد. اختلالات روانشناختی از جمله اضطراب و استرس به طور قابل توجهی در بیماران مبتلا دیده می شود. مداخله پرستاری ژورنالینگ و برون ریزی احساسات به صورت نوشتن از روش های خودیار و مقرون به صرفه ای است که در چندین مطالعه تاثیر آن بر سلامت جسمانی، روانی و پیش آگهی بیماری های مزمن بررسی شده است. این روش تاکنون بر بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس) مطالعه نشده است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر ژورنالینگ بر اضطراب و استرس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مداخله ای از نوع قبل و بعد، در طی سال (۱۳۸۹) بر روی ۸۰ نفر از بیماران مبتلا به (ام.اس) مراجعه کننده به انجمن ام.اس ایران در تهران، انجام گردید. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، و پرسشنامه DAS-21 (Depression Anxiety Stress -21) بود. از بیماران مبتلا به مولیتپل اسکلروزیس پس از اخذ رضایت نامه کتبی و تکمیل پرسشنامه DASS-21 مداخله پژوهش تحت عنوان ژورناینگ در گروه مداخله انجام شد، از انها درخواست گردید که چهار هفته پشت سرهم روزی نیم ساعت درباره احساسات و هیجانات منفی خود بنویسند و پس از یکماه مجدداَ پرسشنامه DASS-21 را تکمیل نمایند. برای گروه شاهد هیچگونه مداخله ای انجام نشد و فقط پرسشنامه تحقیق تکمیل شد در پایان اطلاعات پرسشنامه ها با SPSS 16 با استفاده از آزمون های تی، مستقل، تی زوجی کای اسکوئر، آنالیز کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بررسی میانگین امتیاز اضطراب و استرس با آزمون تی قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد (P<0.05) ولی یک ماه بعد از مداخله این تفاوت بین دو گروه مداخله و شاهد میانگین امتیاز اضطراب (p=0.001) و میانگین نمرات استرس (p=0.001) از نظر آماری با تی تست معنی دار شد. همچنین تاثیر ژورنالینگ به سن و جنس بیماران بستگی نداشت (P<0.05).
نتیجه گیری: ژورنالینگ و برون ریزی احساسات به صورت نوشتن اضطراب و استرس بیماران مبتلا به ام.اس را کاهش داد لذا انجام این تکنیک به عنوان یک روش موثر در کاهش اضطراب و استرس بیماران ام.اس توصیه می گردد.