مقاله بررسی تاثیر چای برمیزان تغییررنگ کامپوزیت های Kalore و Gradia که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر چای برمیزان تغییررنگ کامپوزیت های Kalore و Gradia
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر رنگ
مقاله کامپوزیت
مقاله پرداخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصوحی نگین
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامی خورشید
جناب آقای / سرکار خانم: طسوجی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آرین نازنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تغییررنگ ترمیم های کامپوزیتی در طول زمان از عوامل شایع تعویض این ترمیم ها می باشد که منجر به تضعیف ساختار دندان وآسیب پالپی می شود. از آنجایی که چای نوشیدنی رایج در بین ایرانیان است تحقیق حاضر با هدف اثر چای برمیزان تغییررنگ دو کامپوزیت و Kalore و Gradia انجام شد.
مواد و روش ها: این تحقیق تجربی بر روی ۲۰ نمونه دیسک کامپوزیتی از دو کامپوزیت kalore و Gradia انجام شد. از هر کامپوزیت ۱۰ نمونه شامل دو گروه ۵تایی در چای و آب مقطر برای ۷۲ ساعت قرارگرفتند. رنگ سنجی نمونه ها قبل و بعد از قرارگیری در محلول ها توسط اسپکتروفتومتر (MINOLTA-Japan) انجام شد. سپس نمونه ها پرداخت شدند و رنگ سنجی نهایی انجام گردید.نتایج توسط آزمون kruskal wallis ارزیابی شدند.
یافته ها: نتایج نشان دادکه میزان تغییر رنگ در هر دوکامپوزیت پس از نگه داری در چای به طور معناداری افزایش پیدا کرد (P<0.001) و این افزایش در کامپوزیت kalore بیش تر از Gradia بود. (P<0.014) و میزان تغییررنگ در هردو کامپوزیت از لحاظ کلینیکی غیرقابل قبول بود. (DE>3.3) بدنبال پرداخت نهایی کامپوزیت های نگهداری شده در محیط چای، میزان تغییررنگ در هر دوکامپوزیت کاهش پیدا کرد (P<0.001) و (P=0.002) این کاهش در کامپوزیت kalore بیش تر از Gradia بود (P=0.008) ولی همچنان میزان تغییر رنگ از لحاظ کلینیکی در حدغیرقابل قبول بود.
نتیجه گیری: نگهداری در محیط چای موجب تغییررنگ غیر قابل قبول در دوکامپوزیت kalore و Gradia شد و پرداخت تاثیر بیشتری بر روی اصلاح رنگ kalore داشت.