مقاله بررسی تاثیر چارچوب بندی پیام بر رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش آموزان شهر قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۵۱۲ تا ۵۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر چارچوب بندی پیام بر رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش آموزان شهر قزوین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت دهان
مقاله رفتار
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک پورحاجی آقا امیر
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: یکانی نژاد میرسعید
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: چای بخش سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر پیام های سودمحور و زیان محور بر افزایش نگرش، قصد رفتاری و رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش آموزان راهنمایی شهر قزوین بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای تصادفی شده، نمونه ها از طریق روش خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب شدند. شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه پرسش نامه ای را تکمیل نمودند که نگرش های مرتبط با استفاده از مسواک و نخ دندان، قصد مرتبط با استفاده از مسواک و نخ دندان و رفتارهای گزارش شده توسط افراد در ارتباط با استفاده از مسواک و نخ دندان را مورد سنجش قرار می داد. سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه سودمحور و زیان محور تقسیم گردیدند و به آن ها پیام هایی راجع به فواید و نتایج استفاده و عدم استفاده از مسواک و نخ دندان در قالب یک پمفلت ارایه گردید. پس از یک هفته از مداخله، این پرسش نامه همراه با چک لیست ثبت رفتار مسواک زدن و نخ دندان در طول هفته گذشته توسط افراد تکمیل گردید. آنالیز داده ها با نرم افزار  SPSSو آزمون های آماری آنالیز کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
یافته ها: نتایج آنالیز کواریانس نشان داد نوجوانانی که با پیام های زیان محور مواجه شدند نگرش های مطلوب تری نسبت به استفاده از مسواک و نخ دندان و همچنین قصد بالاتری برای استفاده از مسواک و نخ دندان نشان دادند (p value<0.001). نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که دانش آموزانی که با پیام های زیان محور مواجهه یافته بودند به میزان بیشتری از مسواک و نخ دندان استفاده کردند (p value<0.001).
نتیجه گیری: پیام های زیان محور نباید مورد غفلت قرار گیرند و به نظر می رسد که این پیام ها با فرهنگ جمع گرایی سازگاری بیشتری داشته و منجر به بهبود سلامت دهان و دندان در دانش آموزان و نوجوانان شوند.