مقاله بررسی تاثیر پیش تیمار NaCl بر ویژگی های جوانه زنی و رشد اولیه بذر دو گونه علوفه ای .Lolium rigidum Gaudin و .Lolium. prenne L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۷۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پیش تیمار NaCl بر ویژگی های جوانه زنی و رشد اولیه بذر دو گونه علوفه ای .Lolium rigidum Gaudin و .Lolium. prenne L
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Lolium prenne L
مقاله پرایمینگ NaCl
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله .Lolium rigidum Gaudin

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب زاده رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری رودباری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دو گونه Lolium rigidum Gaudin. و Lolium prenne L. از تیره گندمیان از لحاظ تولید علوفه و خوشخوراکی دارای ارزش بالایی هستند. در این تحقیق برای بررسی تاثیر پرایمینگ با NaCl بر جوانه زنی گونه های مذکور، از تیمارهای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی مولار کلرید سدیم در مدت زمان ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت در قالب طرح آماری تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. ضمنا آب مقطر به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. صفاتی از قبیل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارزش جوانه زنی و شاخص بنیه بذر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نشان داد که بین تیمارها از نظر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و ارزش جوانه زنی و شاخص جوانه زنی در سطح ۱ درصد تفاوت معنی دار وجود دارد و پرایمینگ باعث افزایش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارزش جوانه زنی و شاخص جوانه زنی شد. در نتیجه پرایمینگ NaCl به عنوان یک تیمار فیزیولوژیکی باعث افزایش معنی داری عملکرد بذرهای گونه هایLolium rigidum Gaudin.  و L. prenneL. در مرحله جوانه زنی تحت تنش شوری می شود.