مقاله بررسی تاثیر پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان شرکت پتروشیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان شرکت پتروشیمی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژی تمایز
مقاله استراتژی تمرکز
مقاله استراتژی رهبری در هزینه
مقاله استراتژی های رقابتی پورتر
مقاله بازارمحوری
مقاله صنعت پتروشیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وظیفه دوست حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حاجلو محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نظرپور فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، با توجه به خصوصی سازی سازمان ها و در شرایط رقابتی روزافزون در زمینه افزایش فروش و اندازه سهم بازار، آنچه بیش از همه در فرآیند برنامه ریزی بازار و بازاریابی اهیمت دارد، به کارگیری استراتژی های رقابتی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی پورتر (رهبری هزینه، تمرکز و تمایز) در پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان محصولات پلی اتیلن پتروشیمی است. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی/ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران فعال در بخش پتروشیمی است که در تولید محصول پلی اتیلن فعالیت دارند. تعداد کل این افراد ۷۰ نفر است. برای دستیابی به اطلاعات و داده ها، از ابزار پرسشنامه، همچنین مصاحبه با گروهی از کارشناسان و متخصصان، استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرونوف استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها، آزمون های تی استیودنت و فریدمن اجرا شد. نتایج حاکی از آن است که هر یک از استراتژی های پورتردر پاسخگویی به نیاز بازارمحوری مشتریان محصولات پلی اتیلن تاثیر مثبت دارند و تاثیر استراتژی رهبری در هزینه اولویت بالاتری دارد.