مقاله بررسی تاثیر پیاده روی سریع بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۴ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پیاده روی سریع بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله دیسمنوره
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریحانی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام وشانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عجم محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بقایی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیسمنوره، یک اختلال شایع زنان می باشد که ۵۰ درصد زنانی را که دوره های قاعدگی دارند را مبتلا می سازد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پیاده روی سریع بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر انجام شد.
روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال ۱۳۹۱ در شهر مشهد انجام شد، دو گروه ۴۵ نفری دانشجو در دو گروه ورزش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه پژوهش آن شامل تمام دانشجویان دختر دانشکده پرستاری و مامایی بودند. گروه مداخله ورزش را در سه دوره متوالی قاعدگی، در سه روز اول به مدت نیم ساعت انجام دادند. ابزار گردآوری داده ها شامل: معیار دیداری درد، پرسشنامه داده های فردی، مشخصات قاعدگی، فرم ثبت داده های قبل از ورزش و فرم ثبت داده های بعد از ورزش در خصوص دیسمنوره بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۹) و آزمون های تی مستقل، تی زوجی، من ویتنی و ویلکاکسون انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن واحدهای پژوهش ۲۰٫۷۴ سال، میانگین طول مدت دیسمنوره در هر دوره ۲٫۴۹ روز و میانگین طول مدت خونریزی ۶٫۹۶ روز بود. دو گروه مورد مطالعه از نظر میانگین شدت درد قبل از مداخله همسان بودند، ولی بعد از مداخله تفاوت معنی دار شد (
P<0.001). تفاوت آماری معنی داری از لحاظ میانگین شدت درد در دختران گروه ورزش در مراحل قبل و بعد از مداخله وجود داشت (p<0.001)، در حالی که این تفاوت در گروه کنترل وجود نداشت (p=0.81).
نتیجه گیری: ورزش پیاده روی سریع به میزان نیم ساعت در روز در ۳ روز اول قاعدگی، منجر به کاهش شدت درد دیسمنوره اولیه می شود.