مقاله بررسی تاثیر پیاده روی بر کیفیت زندگی زنان ماستکتومی در بیمارستان های شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در نشریه دانشکده پرستاری و مامایی از صفحه ۲۸ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پیاده روی بر کیفیت زندگی زنان ماستکتومی در بیمارستان های شهر تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیاده روی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله ماستکتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق عشق زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: راحمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطانی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان پستان، اولین سرطان زنان و از شایع ترین بدخیمی ها می باشد به طوری که ۱۷۸۰۰۰ مورد جدید در دنیا تا سال ۲۰۰۷ تخمین زده شده است. با اینکه جراحی رایج ترین درمان سرطان می باشد، این بیماران پس از جراحی مشکلاتی هم از جانب سرطان و هم جراحی تجربه می کنند که می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی آنها شود. در این رابطه ورزش هایی مانند پیاده روی، می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی افراد گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پیاده روی بر کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده در سال ۱۳۸۵ انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت نیمه تجربی و یک گروهی انجام گرفت. ۳۴ بیمار ماستکتومی شده که مشخصات واحدهای مورد پژوهش را دارا بودند وارد مطالعه شدند. پیاده روی در سطح صاف، ۳ بار در هفته و هر بار به مدت ۳۰ دقیقه طی ۶ هفته توسط نمونه ها انجام شد. داده ها توسط پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه کیفیت زندگی و فرم گزارش بیماران جمع آوری گردید. پس از تعیین اعتبار محتوا و صوری، پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ (a=0.89) و آزمون مجدد (۰٫۹۱ =r) تعیین گردید و سپس داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۱۱٫۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره وضعیت جسمانی قبل و بعد از مداخله پیاده روی به ترتیب ۶۴٫۵۵±۸٫۱۰ و ۷۸٫۸۹±۵٫۸۱، در بعد روانی ۵۲٫۸۹±۱۰٫۷۴ و ۶۴٫۹۲±۸٫۶۴، در بعد اجتماعی ۶۴٫۷۶±۹٫۵۹ و ۷۹٫۰۶±۲۵٫۶۲در بعد اقتصادی، در بعد معنوی-مذهبی ۷۹٫۹۶±۱۲٫۵۷ و ۸۲٫۵۴±۱۱٫۱۸ و میانگین نمره کیفیت زندگی کلی قبل و بعد از مداخله ۶۶٫۱۶±۶٫۳۰ و ۷۵٫۷۴±۶٫۵۹بود که آزمون t زوجی افزایش در تمامی ابعاد به غیر از بعد معنوی- مذهبی را معنی دار نشان داد و در نتیجه این مطالعه نشان داد که پیاده روی در بهبود کیفیت زندگی بیماران ماستکتومی شده تاثیر مثبت دارد.
بحث: این مطالعه نشان داد که با استفاده از پیاده روی می توان بر بسیاری از مسایل مربوط به بیماران فائق آمده و در نهایت باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شد.