مقاله بررسی تاثیر پلی مر سوپرجاذب و سطوح مختلف کم آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه گوجه فرنگی (.Lycopersicum esculentum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پلی مر سوپرجاذب و سطوح مختلف کم آبیاری بر رشد و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه گوجه فرنگی (.Lycopersicum esculentum L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله سوپرجاذب
مقاله گوجه فرنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مظفریان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عفیفی پور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلی مرهای سوپرجاذب میتوانند با جذب مقادیر قابل ملاحظه آب و افزایش قدرت نگهداری آب در خاک، به مرور آن را در اختیار ریشه گیاه قرار دهند. برای تعیین تاثیر کاربرد مقادیر پلی مر سوپر جاذب در کاهش اثرات تنش خشکی و افزایش راندمان آبیاری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار و تیمارهای ۰، ۱۰ و ۲۰ درصد حجمی سوپر جاذب و میزان رطوبت۱۰۰ درصد، ۵۰ و ۲۵ درصد ظرفیت زراعی به روش وزنی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. تنش آبی باعث کاهش اجزای عملکرد چون محتوای کلروفیل، وزن تر و خشک شاخساره شد ولی تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد بر شاخص های میوه نداشت. سوپرجاذب باعث بهبود پارامترهای رشدی گوجه فرنگی در شرایط تنش شد به طوری که در ظرفیت زراعی ۵۰ درصد سوپرجاذب ۱۰ درصد حجمی باعث افزایش ۱۴ درصدی محتوای نسبی آب بافت و ۶۰ درصدی وزن تر ریشه نسبت به تیمار بدون اعمال سوپرجاذب شد. سوپرجاذب ۲۰ درصد حجمی باعث افزایش ۲۲ درصدی کلروفیل در ظرفیت زراعی ۲۵ درصد، سوپرجاذب ۱۰ درصد حجمی به ترتیب باعث افزایش ۲۸ و ۵۳ درصدی محتوای نسبی آب بافت و وزن تر ریشه در ظرفیت زراعی ۲۵ درصد نسبت به تیمار بدون اعمال سوپرجاذب در سطح احتمال ۵ درصد شد. به کار بردن پلی مر سوپرجاذب با افزایش ویژگی هایی مانند افزایش قدرت نگهداری آب در خاک و ریشه می تواند در شرایط تنش رشد معمول گیاه را منجر شود.