مقاله بررسی تاثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره ای از فاکتورهای رشد و تغذیه بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره ای از فاکتورهای رشد و تغذیه بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الیگوفروکتوز
مقاله پربیوتیک
مقاله رشد
مقاله تغذیه
مقاله ازون برون (Acipenser stellatus)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش باوررستمی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: خوش باوررستمی حسینعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه بررسی اثر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر برخی شاخص های رشد و تغذیه در ازون برون (Acipenser stellatus) بود. این تحقیق با استفاده از طرح کاملا تصادفی شامل سطوح ۱ و ۲ درصد الیگوفروکتوز در غالب سه تیمار و ۳ تکرار طراحی شد. بچه ماهیها با میانگین وزنی ۲۹±۳ گرم، تراکم ۱۰ قطعه در هر ونیر و به مدت ۷۶ روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که الیگوفروکتوز اثر قابل توجهی بر فاکتورهای رشد و تغذیه داشت بطوریکه اختلاف معنیداری در دو تیمار آزمایشی حاوی ۱ و ۲ درصد الیگوفروکتوز نسبت به تیمار شاهد دیده شد (P<0.05). همچنین میزان FCR در تیمار ۱ درصد، کمتر از سایر تیمارها بود. نتایج این مطالعه نشان داد که پربیوتیک الیگوفروکتوز قابلیت اثرگذاری بالایی بر عملکرد رشد و کارایی تغذیه دارد و بر این اساس میزان ۱% پربیوتیک الیگوفروکتوز در جیره ازون برون پیشنهاد می شود.