مقاله بررسی تاثیر پرایمینگ بذر روی ویژگی های جوانه زنی گندم (.Triticum aestivum L) رقم میلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پرایمینگ بذر روی ویژگی های جوانه زنی گندم (.Triticum aestivum L) رقم میلان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ
مقاله سرعت
مقاله درصد جوانه زنی و گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی لمراسکی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات پرایمینگ اسمزی بر جوانه زنی بذر گندم رقم میلان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمارها شامل پرایمینگ بذر با محلول های پلی اتیلن گلایکول (PEG6000) با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های ۱ و ۲ درصد، کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت های ۲ و ۴ درصد، شاهد (بدون پرایمینگ) مدت زمان های ۱۵، ۳۰ و ۴۵ ساعت بودند. صفات اندازه گیری شده شامل طول ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه، سرعت و درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه، نسبت طولی ریشه چه به ساقه چه و تعداد گیاهچه عادی بودند. نتایج مقایسه میانگین های اثرات ساده نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار PEG 10% با (۹۸ درصد) در طی زمان ۴۵ ساعت و بیشترین طول ساقه چه و ریشه چه در طی زمان ۴۵ ساعت به ترتیب برابر با ۵۳٫۲۵، ۱۲٫۱۱ و ۱۳٫۳۱ میلی متر مشاهده شد. بیشترین و کمترین سرعت جوانه زنی در تیمار PEG 10% و KNO3 1% در طی مدت زمان ۴۵ ساعت به ترتیب برابر با ۳۲٫۸۵ و ۲۰٫۱۵ بذر در روز حاصل گردید. و همچنین اثرات متقابل دو عاملی نشان داد که تنها طول ساقه چه از نظر آماری با هم تفاوت معنی داری را نشان داد.