مقاله بررسی تاثیر پایبندی به وظایف دینی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پایبندی به وظایف دینی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش (مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهریار)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایبندی به وظایف دینی
مقاله عبادات فردی و جمعی
مقاله اخلاق فردی و جمعی
مقاله اخلاق تعامل با طبیعت
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردنائیچ اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی زاده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده کناری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر پایبندی یا التزام به وظایف دینی بر تعهد سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان شهریار انجام شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد. ضریب پایایی آن ها بر حسب آلفای کرونباخ، به ترتیب، برابر مقدار قابل قبول ۹۱۷٫ و ۷۹۸٫ به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، مدل سازی معادلات ساختاری و رتبه بندی فریدمن استفاده شد و از دو نرم افزار آماری SPSS وLISREL  بکار گرفته شد.
نتایج نشان دادند که پایبندی به وظایف دینی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه معنی داری دارند و در این سطح اطمینان، پایبندی به وظایف دینی تاثیر مثبت و مستقیمی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش دارد. در نهایت، نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد که کارکنان آموزش و پرورش به دو بعد «اخلاق تعامل با طبیعت» و «عبادت فردی» از ابعاد پایبندی به وظایف دینی، توجه بیشتری نسبت به سایر ابعاد دارند.