مقاله بررسی تاثیر پامیدرونات بر دردهای استخوانی در بیماران مبتلا به متاستازهای استخوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۲۳۰ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پامیدرونات بر دردهای استخوانی در بیماران مبتلا به متاستازهای استخوانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متاستازهای استخوانی
مقاله پامیدرونات
مقاله درد استخوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیهانیان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: فتوکیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری حمیدی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: متاستازهای استخوانی عوارض بالقوه بدی بر روند زندگی فرد می گذارند. پامیدرونات دارویی است که عوارض اسکلتی را در بیماران دچار متاستازهای استخوانی کم می کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر پامیدرونات بر دردهای استخوانی بیماران مبتلا به متاستازهای استخوانی سرطان می باشد.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی ۴۱ بیمار مبتلا به بدخیمی که در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر بستری بودند مورد بررسی قرار گرفتند. به واحدهای پژوهش که با روش نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند، آمپول ۹۰ میلی گرمی پامیدرونات به صورت ماهیانه تا ۳ ماه به صورت وریدی تزریق شد. داده های حاصله از پرسشنامه مشخصات فردی و بالینی و مقیاس دیداری درد، قبل و بعد از مداخله مورد مقایسه قرار گرفتند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ و آزمون های تی زوج، کای اسکوئر، فریدمن و ویلکاکسون صورت گرفت و p<0.05، معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد فراوانترین گروه سنی (%۳۶)، ۵۹ – ۵۰ سال و اکثر بیماران (%۶۵٫۹) زن بودند. شایعترین سرطان، در پستان (%۴۳٫۹) و متاستاز استخوانی در اکثر بیماران (%۶۵٫۹) به صورت منتشر بود. شایعترین محل درد در اکثر افراد، در استخوان ها، جناغ، ایسکیوم و مهره های سوم و چهارم توراسیک بود. قبل از درمان، اکثر افراد (%۸۰٫۵) از درد متوسط و بعد از درمان، اکثریت (%۴۱٫۵) از درد کم شاکی بودند. همچنین بین میزان مصرف مسکن ها در قبل و بعد از درمان ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (p=0.032)، اما بین میزان مصرف اوپیوم در دو مرحله ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت (p=0.096)
نتیجه گیری: پامیدرونات در پیشگیری از عوارض استخوانی، کاهش درد و کاهش مصرف مسکن ها موثر می باشد. بنابراین می تواند به عنوان درمان اصلی و روتین مورد استفاده قرار گیرد.