مقاله بررسی تاثیر پارامترهای pH، درصد تلقیح و دانسیته پالپ بر تولید یون فریک از پیریت با استفاده از مخلوط باکتری های مزوفیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر پارامترهای pH، درصد تلقیح و دانسیته پالپ بر تولید یون فریک از پیریت با استفاده از مخلوط باکتری های مزوفیل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیولیچینگ
مقاله پیریت
مقاله بهینه سازی تولید
مقاله باکتری های مزوفیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: نظری بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: جرجانی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: انحلال بیولوژیک پیریت باعث ایجاد یون فریک و اسید سولفوریک می شود. یون فریک یک عامل اکساینده قوی بوده که منجر به انحلال سولفیدهای فلزی مختلف می گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیرpH ، دانسیته پالپ و درصد تلقیح باکتری بر میزان استخراج یون آهن فریک از پیریت با استفاده از مخلوط باکتری های مزوفیل انجام شده است.
مواد و روش ها: نمونه پیریت از یک رگه پیریتی واقع در معدن مس میدوک تهیه گردید. در تمامی آزمایش های بیولیچینگ از مخلوط باکتری های مزوفیل شامل ۴۰ درصد تیوباسیلوس فرواکسیدانس، ۴۰ درصد تیوباسیلوس تیواکسیدانس و ۲۰ درصد لپتوسپریلیوم فرواکسیدانس استفاده گردید.
یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که تاثیرpH در بیولیچینگ پیریت و تولید یون فریک شاخص تر از سایر پارامتر ها بوده است. بیشترین میزان فریک تولیدی (۱٫۹۳ گرم بر لیتر) درpH 2، دانسیته پالپ ۲۵ گرم بر لیتر و درصد تلقیح ۱۵ به دست آمد.
نتیجه گیری: با کنترل پارامترهای عملیاتی چون pH، دانسیته پالپ و درصد تلقیح در بیولیچینگ پیریت می توان به مقادیر مورد نظر از محصولات جانبی تجزیه پیریت دست یافت. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بهینه پارامترهای یاد شده می توان راندمان تولید فلزات با ارزش را در فرآیندهای هیدرومتالورژی با استفاده از یون فریک افزایش داد.