مقاله بررسی تاثیر یک دوره تمرین درمانی در آب بر افسردگی مردان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۹۵ تا ۱۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر یک دوره تمرین درمانی در آب بر افسردگی مردان سالمند
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین درمانی در آب
مقاله افسردگی
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داداش پور امیر
جناب آقای / سرکار خانم: داداش پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودخانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی و معضلات دوره سالمندی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین درمانی در آب بر میزان افسردگی مردان سالمند بود.
مواد و روش ها: ۳۰ مرد سالمند (سن ۶۸٫۴۶±۵٫۱۹ سال، وزن ۶۴٫۶۶±۴٫۷۲ کیلوگرم، قد ۱۶۷٫۶±۴٫۲۵ سانتی متر) به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد به مدت ۶ هفته (سه جلسه در هفته) تمرین درمانی در آب را اجرا کرده و گروه شاهد فعالیت معمول روزانه خود را اجرا نمودند. میزان افسردگی آزمودنی های پژوهش در دو مرحله قبل و بعد از اجرای دوره تمرین درمانی در آب با کمک پرسش نامه افسردگی Beck تحت بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های Independent t و Paired t در سطح معنی داری (P£۰٫۰۵۰) اجرا گردید.
یافته ها: بین دو گروه مورد و شاهد در پیش آزمون در میزان نمرات افسردگی تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما در پس آزمون تفاوت معنی داری دیده شد. نتایج آزمون Paired t نیز اختلاف معنی دار نمرات افسردگی بین پیش و پس آزمون را در گروه مورد نشان داد؛ در حالی که بین پیش و پس آزمون گروه شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، چنین به نظر می رسد که تمرین درمانی در آب بر کاهش شدت افسردگی مردان سالمند موثر است و می تواند به عنوان یک روش مداخله ای تاثیرگذار مورد توجه قرار گیرد.