مقاله بررسی تاثیر یون های موثر بر پتانسیل سطح در بهبود برداشت نفت توسط فرآیند آشام خودبخودی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش نفت از صفحه ۳ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر یون های موثر بر پتانسیل سطح در بهبود برداشت نفت توسط فرآیند آشام خودبخودی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهبود برداشت نفت
مقاله مخازن کربناته
مقاله آشام خودبخودی
مقاله یونهای موثر بر پتانسیل سطح
مقاله تغییرترشوندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مرزناکی حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی زاده سیدنظام الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مخازن شکاف دار، میزان برداشت نفت به آشام خودبخودی آب در ماتریس و خارج ساختن نفت موجود در آن به سمت شکاف ها، بستگی دارد. اما این فرآیند زمانی امکان پذیر است که ماتریس بلوک ها، «آب تر» باشد. از آنجا که مخازن کربناته غالبا «نفت تر» می باشند، به کارگیری آشام خودبخودی در مخازن کربناته شکاف دار مستلزم تغییر ترشوندگی در حین عملیات سیلاب زنی می باشد. در این مقاله، تاثیر یون های موثر بر پتانسیل سطح (SO42-, Ca2+, Mg2+) موجود در آب دریا در تغییر ترشوندگی سنگ کربناته و همچنین تاثیر دما و غلظت نمک NaCl در فرآیند آشام خودبخودی مورد تحقیق تجربی قرار گرفت. بدین منظور ۱۳ مورد آزمایش آشام با استفاده از محلول های حاوی غلظت های مختلف از یون های مذکور، در سطوح دمایی ۴۰، ۶۰، ۸۰، و ۹۰oC انجام گردید. از نمونه های سنگ رخنمون کلسیت از معدن سنگ آهک لیمبورگ هلند و نمونه نفت خام سازند بنگستان ایران با درجه۲۲٫۳۰ API ، برای انجام آزمایشات آشام خودبخودی در این تحقیق استفاده شد. نتایج حاصل از نشان می دهد که حضور یونهای SO42- به شدت بر فرآیند آشام خودبخودی تاثیر میگذارد، به طوری که بیشترین میزان نفت بازیابی شده (۷۵%) توسط محلول حاوی بالاترین غلظت SO42- حاصل شده است. حذف SO42- در محلول آشام نیز کاهش ۲ درصدی برداشت نفت را به دنبال دارد. با تغییر غلظت یونهای Ca2+ و Mg2+ در دماهای ۴۰، ۶۰، و ۸۰oC تغییری در برداشت نفت حاصل نگردید، اما در دمای۹۰oC ، با افزایش غلظت یونهای مذکور میزان برداشت نیز افزایش یافت. همچنین با افزایش غلظت NaCl در محلول آشام، کاهش برداشت نفت (۲% در ۹۰oC) و با حذف NaCl از محلول، افزایش میزان برداشت نفت (۳۰% در ۹۰oC) مشاهده شد.