مقاله بررسی تاثیر ویژگی های دیداری و کارکردی بسته بندی بر خرید مواد غذایی با تعدیل گری متغیر بوم شناختی مشتری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر ویژگی های دیداری و کارکردی بسته بندی بر خرید مواد غذایی با تعدیل گری متغیر بوم شناختی مشتری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی دیداری بسته بندی
مقاله ویژگی کارکردی بسته بندی
مقاله متغیرهای بوم شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم نیا فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدمسلم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی سیاهرودی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش پیش رو، بررسی تاثیر ویژگی های دیداری و کارکردی بسته بندی بر خرید محصولات غذایی با نقش تعدیل گری متغیرهای بوم شناختی است. این پژوهش از دید روش، توصیفی/ پیمایشی و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است. داده های پژوهش با کمک پرسش نامه هایی گردآوری شد که در میان مشتریان پنج فروشگاه عمده مواد غذاییِ شهر شیراز به تعداد ۴۰۰ نفر توزیع شد. در سنجش روایی پرسش نامه از روش روایی محتوایی و در سنجش پایایی، از روش آلفای کرونباخ (برای کل پرسش نامه و متغیرهای پژوهش به صورت جداگانه) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ویژگی های دیداری و کارکردی بسته بندی، هر دو بر خرید مواد غذایی اثرگذارند، اما تاثیر ویژگی های دیداری بیشتر از ویژگی های کارکردی است. در این میان زیرمولفه های ویژگی دیداری، مولفه اطلاعات روی بسته بندی و در میان زیرمولفه های کارکردی، مولفه دوام بسته بندی، بیشترین اثر را بر خرید مواد غذایی دارند. از سوی دیگر، مشخص شد که ویژگی های بوم شناختی توانسته اند اکثر روابط میان ویژگی های بسته بندی و خرید مواد غذایی را تعدیل کنند.