مقاله بررسی تاثیر وقفه های زمانی متغیرهای مالی در پیش بینی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حسابداری مدیریت از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر وقفه های زمانی متغیرهای مالی در پیش بینی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جریان های نقدی عملیاتی
مقاله سود عملیاتی
مقاله اقلام تعهدی
مقاله وقفه های زمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترک زاده ماهانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق، ارزیابی توانایی دو متغیر اقلام تعهدی غیر اختیاری و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی دوره آتی، با در نظر گرفتن وقفه های زمانی است. روش آماری این تحقیق از نوع همبستگی بوده و دوره زمانی آن از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹ می باشد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و جز نقدی و تعهدی سود عملیاتی رابطه معنا داری وجود دارد و ارتباط با جز نقدی در سال جاری، و جز تعهدی در وقفه زمانی دو ساله، در بالاترین اندازه نسبت به سایر وقفه های زمانی قرار می گیرد. همچنین بین سود عملیاتی آتی و جز نقدی و تعهدی سود عملیاتی، رابطه معنا داری وجود دارد و وقفه زمانی چهار ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد. بنابراین بر مبنای این تحقیق، بهترین پیش بینی از سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی، می تواند در وقفه های زمانی فوق انجام گیرد.