مقاله بررسی تاثیر وضعیت انحنای کمر بر روی تعادل پوسچرال در افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی در حین اعمال بار محوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۲۸ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر وضعیت انحنای کمر بر روی تعادل پوسچرال در افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی در حین اعمال بار محوری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعادل
مقاله انحنای کمر
مقاله بار محوری
مقاله کمر درد غیر اختصاصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: کهریزی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: پرنیان پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تغییرات انحنای کمر در حین اعمال بار محوری بر روی تعادل پوسچرال (Postural) در افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی انجام شد.
روش کار: این تحقیق تحلیلی تجربی، بر روی ۱۰ بیمار مبتلا به کمر درد غیر اختصاصی تکرار شونده و ۱۰ فرد سالم که به روش جور کردن از طریق همتا سازی با بیماران انتخاب شده بودند، انجام شد. ثبات پوسچرال افراد مورد مطالعه در سه وضعیت نوترال(Neutral) ، لوردوتیک (Lordotic) و کایفوتیک (Kyphotic) کمر و در حالت با و بدون اعمال بار محوری و در وضعیت چشم باز و بسته مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل دامنه نوسان و انحراف معیار نوسان در دو جهت قدامی – خلفی و داخلی – خارجی بود. همچنین برای ارزیابی رابطه بین ترس از درد و فعالیت فیزیکی و فعالیت های شغلی در بیماران کمردردی از نسخه فارسی پرسشنامه FABQ و برای ارزیابی ترس از حرکت از پرسشنامه TSK و برای اندازه گیری ناتوانی و درد در بیماران کمردردی پرسشنامه Roland-Morris مورد استفاده قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس چند عاملی مختلط مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دامنه نوسان قدامی- خلفی (p=0.045) و انحراف معیار دامنه نوسان قدامی- خلفی (p=0.029) در پوسچر نوترال در گروه بیمار، به صورت معناداری بالاتر از گروه سالم بود. دامنه نوسان قدامی-خلفی (p=0.015) و انحراف دامنه نوسان قدامی خلفی (p=0.008) در گروه بیمار در پوسچر کایفوتیک کمتر از پوسچر نوترال بود و انحراف دامنه نوسان قدامی خلفی در گروه بیمار در وضعیت لوردوتیک (Lordotic) بیشتر از وضعیت کایفوتیک (Kyphotic) بود.
نتیجه گیری: بیماران این مطالعه که درجه بالای «ترس از حرکت» داشته اند، احتمالا به دلیل ترس از حرکت یا خطر از دست دادن پایداری در حین انجام وضعیت های لوردوتیک (Lordotic) و کایفوتیک (Kyphotic) کمر آزادی نوسانات پوسچرال خود را نسبت به افراد سالم محدود تر کرده اند.