مقاله بررسی تاثیر هورمون و فتوپریود بر تولید ریزغده در دو رقم سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۵۸ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر هورمون و فتوپریود بر تولید ریزغده در دو رقم سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیب زمینی
مقاله کشت بافت
مقاله ریزغده
مقاله فتوپریود
مقاله هورمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلندی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بیدختی رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر هورمون و فتوپریود بر روی تولید ریزغده، گیاهچه های سالم و عاری از عوامل پاتوژن دو رقم سیب زمینی به نام های سانته و ساوالان که در شرایط درون شیشه ای تولید شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که اثر رقم، هورمون و فتوپریود بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار بود. رقم سانته برای همه صفات اندازه گیری شده عملکرد بهتری نسبت به رقم ساوالان نشان داد. در این آزمایش ترکیب دو هورمون D-2،۴ و BAP با یکدیگر باعث افزایش تعداد، قطر و وزن ریزغده ها گردید. نتایج مقایسه میانگین ها برای فتوپریود نشان داد که بالاترین عملکرد برای همـه صفات از تیمار ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی تا زمان تولید اولین ریزغده و سپس تاریکی کامل (P3) بدست آمد. در این پژوهش بیشترین تعداد ریزغده در هر ارلن (۹٫۴۷) مربوط به رقم سانته بود که در تیمار هورمونی D-2،۴ و فتوپریود P3 بدست آمد. در رقم ساوالان نیز حداکثر عملکرد برای این صفت از تیمار ترکیب دو هورمون با همدیگر و در فتوپریود P3 حاصل شد.