مقاله بررسی تاثیر همسویی استراتژی های بازاریابی بر زنجیره تامین و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: گروه صنعتی انتخاب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر همسویی استراتژی های بازاریابی بر زنجیره تامین و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: گروه صنعتی انتخاب)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت زنجیره تامین
مقاله همسویی
مقاله استراتژی بازاریابی
مقاله عملکرد زنجیره تامین
مقاله عملکرد سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلوی اصفهانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: باقری قلعه سلیمی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر همسویی استراتژی های بازاریابی بر زنجیره تامین و عملکرد سازمانی در گروه صنعتی انتخاب می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی- عملی و از نظر ماهیت و روش جز پژوهش توصیفی- پیماشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران سطوح مختلف گروه صنعتی انتخاب در سال ۱۳۹۱ تشکیل دادند و تعداد نمونه آماری ۱۵۹ نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و برای تایید روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و برای سنجش پایایی از نرم افزارSPSS استفاده شد و آلفای کرونباخ برابر ۰٫۹۲۱ به دست آمد. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS و مدل تحلیل مسیر استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که بین همسویی استراتژی های بازاریابی با زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین عملکرد زنجیره تامین با عملکرد سازمان هم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.