مقاله بررسی تاثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچه های سیب زمینی (Solanum tuberosum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۹۶ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچه های سیب زمینی (Solanum tuberosum)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیب زمینی
مقاله گیاهچه
مقاله مایکوریزا
مقاله همزیستی
مقاله تولید ریزغده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرویزی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر قارچ های آربوسکولار مایکوریزا بر رشد، عملکرد و کیفیت ریزغده تولیدی در گیاهچه های حاصل از کشت بافت در سیب زمینی یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل دو رقم سیب زمینی (آگریا و سانته) و کاربرد قارچ های آربوسکولار مایکوریزا G. moseaG. etunicatum و مخلوط آن ها) و عدم کاربرد قارچ بودند. در مراحل رشد گیاهچه ها از صفاتی مانند میزان کلروفیل، طول میانگره، قطر ساقه، طول استولون، سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه و نیز مقدار کلونیزاسیون ریشه اندازه گیری به عمل آمد. پس از برداشت ریزغده ها به اندازه های مختلف تفکیک شده و درصد ماده خشک آن ها نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که قارچ های مایکوریزا اثر معنی داری بر صفات رشد، عملکرد و میزان ماده خشک ریزغده تولیدی در گیاهچه های سیب زمینی دارند. در شاخص های رشد اثر متقابل رقم و قارچ مایکوریزا صرفا با طول استولون و وزن تر و خشک ریشه معنی دار شد. در تمامی کلاس های اندازه ریزغده تولیدی، اثر متقابل رقم و مایکوریزا معنی دار شد. بیشترین میزان ریزغده در تلقیح با مخلوط دو گونه مایکوریزا حاصل گردید. در بررسی روابط همبستگی صفات با درصد کلونیزاسیون قارچ مشخص شد که همبستگی مثبت و معنی داری بین درصد کلونیزاسیون با اغلب شاخص های مورد اندازه گیری و عملکرد ریزغده وجود دارد.