مقاله بررسی تاثیر هزینه های اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم اقتصادی از صفحه ۸۹ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر هزینه های اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادی
مقاله ضریب جینی
مقاله هزینه های دولت
مقاله هزینه های اجتماعی دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرایی نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی طاهری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای ۸۵-۱۳۵۷ و الگوی اقتصادسنجی VAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند. نتایج توابع عکس العمل آنی، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور، اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر را توضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.