مقاله بررسی تاثیر نوع بار (دینامیک یا استاتیک) بر فعالیت عضلات تنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۰۷۷ تا ۱۰۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نوع بار (دینامیک یا استاتیک) بر فعالیت عضلات تنه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار دینامیک
مقاله الکترومیوگرافی
مقاله عضلات تنه
مقاله حفظ بار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشاد ندا
جناب آقای / سرکار خانم: کهریزی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: پرنیان پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آذغانی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمردرد ناشی از فعالیت های باربرداری و نگهداشتن بار، عامل مهمی در ایجاد ناتوانی عملکردی برای بیمار و ضررهای سنگین اقتصادی است. هنگام نگهداری بارهای دینامیکی مقدار گشتاور وارد شده به ستون فقرات در حال تغییر است که می تواند ثبات ستون فقرات را به مخاطره بیندازد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوع بار (دینامیک یا استاتیک) بر فعالیت عضلات تنه به منظور بررسی دقیق تر ضایعات ستون فقرات بود.
مواد و روش ها: ۱۲ مرد سالم در این مطالعه شرکت کردند. افراد بارهای دینامیک و استاتیک را در دو وضعیت ایستاده و خمیده تنه (۱۲ آزمون)، در یک جلسه آزمایش حفظ کردند. فعالیت عضلات ]درصد ماکزیمم انقباض ارادی (Maximum voluntary contraction یا MVC )[ راست شکمی، مایل داخلی و خارجی شکمی، ارکتوراسپاین پشتی و کمری و مولتی فیدوس مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: فعالیت عضله ارکتوراسپاین کمری حین نگهداری بارهای دینامیکی در مقایسه با بار استاتیک به طور معنی داری افزایش یافت. فعالیت عضلات شکمی، مولتی فیدوس و ارکتوراسپاین پشتی حین نگهداری بارهای دینامیکی افزایش یافت، اما معنی دار نبود.
نتیجه گیری: افزایش فعالیت عضلات ارکتوراسپاین حین حفظ بارهای دینامیکی منجر به افزایش نیروهای فشاری روی ستون فقرات می گردد. بنابراین جهت جلوگیری از بروز آسیب، علاوه بر مقدار بار (کیلوگرم)، نوع بار خارجی (استاتیک یا دینامیک) نیز باید در فعالیت های باربرداری و نگهداشتن بار مورد توجه قرار گیرد.