مقاله بررسی تاثیر نور تک رنگ (آبی و قرمز) و پرتو فرا بنفش (UV) بر میزان رشد، محتوی پروتئینی و تولید اندام بارده در قارچ Pleurotus florida که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر نور تک رنگ (آبی و قرمز) و پرتو فرا بنفش (UV) بر میزان رشد، محتوی پروتئینی و تولید اندام بارده در قارچ Pleurotus florida
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Pleurotus florida
مقاله پرتو فرابنفش
مقاله میزان رشد
مقاله اندام بارده
مقاله محتوی پروتئینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورکیا معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا
جناب آقای / سرکار خانم: درانیان داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر پرتو فرابنفش و نور تک رنگ آبی و قرمز بر رشد رویشی، میزان پروتئین و تشکیل جسم بارده در قارچ Pleurotus florida طی یک دوره ی ۶۰ روزه مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز نتایج با کمک نرم افزار SPSS و Excel انجام شد. جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد. مطالعات ماکروسکوپی انجام شده در این پژوهش نشان دهنده تفاوت معنی دار رشد رویشی و زایشی در تیمارهای مختلف بود. به طوری که بیشترین رشد رویشی در تیمار نور قرمز (۵٫۵۸mm.day-1) کم ترین رشد (۳٫۰۳ mm.day-1) در تیمار فرابنفش (UV=8h)دیده شد. اندام های سوزنی مولد جسم بارده که نشان دهنده ی رشد زایشی در قارچ می باشد، در تیمار نور آبی، قرمز و فرابنفش تشکیل شد. نور آبی تاثیر بسیار خوبی در زمان باردهی داشت، به طوری که اولین اندام سوزنی بیست روز پس از کشت در این تیمار تشکیل شد. نتایج سنجش پروتئین نیز نشان دهنده ی اختلاف مقدار آن در تیمارهای گوناگون است. کم ترین مقدار پروتئین در تیمار فرابنفش و تیمار شاهد و بیشترین میزان آن در تیمار نور آبی اندازه گیری شد. در تیمار نور آبی میزان پروتئین به شدت افزایش پیدا کرد و از ۵۹٫۵۰ mg.gdw (در تیمار شاهد) به۱۴۲٫۰۸۲ mg.gdw  رسید.